Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 27 lutego 2021 napisz DONOS@
BIP

Statut ZSEiO nr 6 w Łomży

STATUT Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w ŁOMŻY

ROZDZIAŁ I

NAZWA SZKOŁY

§1

1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, zwana dalej Zespołem.

2. Siedziba Zespołu mieści się w Łomży ul. M. Kopernika 16.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:

1) VI Liceum Ogólnokształcące, które prowadzi kształcenie ogólne, w 3 letnim okresie nauczania,

2) Liceum Profilowane nr 6, które prowadzi kształcenie w profilach, określonych rozporządzeniem MEN w tej sprawie, w 3 letnim okresie nauczania,

3) Technikum nr 6, które prowadzi kształcenie w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, w 4 letnim okresie nauczania.

§3

Organem prowadzącym ZSEiO nr 6 jest MIASTO ŁOMŻA, a nadzór pedagogiczny sprawuje PODLASKI KURATOR OŚWIATY w BIAŁYMSTOKU.

 

ROZDZIAŁ II

KIERUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

§ 4

Działalność edukacyjna Zespołu określona jest przez:

1) odpowiednie akty prawne Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2) szkolny zestaw programów nauczania, który – uwzględniając wymiar wychowawczy – obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

3) program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze opiekuńczo - wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,

4) program profilaktyki uczniów, o którym mowa w odrębnych przepisach.

§ 5

Zespół realizuje zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania zawodu,

2) umożliwia zdobycie wykształcenia ogólnego na poziomie stwarzającym absolwentom szansę wstępu na uczelnie wyższe,

3) tworzy warunki zdobycia wiedzy i wykształcenia umiejętności na poziomie zapewniającym poradzenie sobie w warunkach gospodarki rynkowej,

4) kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizacji zadań zawartych w Szkolnym Programie Wychowania, a wśród nich wyrabia następujące cechy osobowości:

a) postawy dociekającej prawdy,

b) umiejętności samodzielnego oceniania zjawisk społecznych, gospodarczych i politycznych,

c) postawy charakteryzującej ludzką godność,

d) przedsiębiorczości i zaradności życiowej.

5) stwarza warunki młodzieży do rozwijania swoich zainteresowań z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, poprzez organizację zajęć dodatkowych.

6) zapewnia uczniom bezpieczeństwo podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

§ 6

Powyższe cele Zespół realizuje poprzez:wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w obszarze edukacyjnym rozumianym w sposób wielopłaszczyznowy,organizowanie /po zdiagnozowaniu i w miarę możliwości/ opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna. Pomoc materialna może przyjąć następujące formy:

a) zwolnienie z opłat,

b) zasiłku losowego lub zapomogi,

c) stypendium socjalnego.Pomoc finansowa może być realizowana z dotacji celowych, darowizn i funduszu Rady Rodziców zgodnie z zasadami zawartymi w odrębnych przepisach.wybór odpowiednich programów nauczania dostosowanych do wymogów podstawy programowej kształcenia ogólnego, potrzeb środowiska i regionu oraz możliwości uczniów,

4) stałą współpracę rodziców i nauczycieli, w ramach której rodzice doradzają, opiniują i wspierają działalność szkoły oraz mają obowiązek uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez szkołę, informujących o wynikach dydaktyczno- wychowawczych omawiających problemy kształcenia i wychowania oraz innych imprezach organizowanych przez szkołę mających na celu integrację całej społeczności szkolnej,

5) integralność wychowania z wiedzą i kreowaniem umiejętności oraz spójność działań wychowawczych pomiędzy szkołą, rodziną, a także innymi instytucjami, przy zachowaniu zasady, że szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny,

6) tworzenia, pozytywnie oddziaływującego na uczniów, środowiska wychowawczego, a w szczególności:

a) podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej,

b) pomocy psychologicznej i pedagogicznej na terenie szkoły, współdziałania Zespołu z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

7) umożliwienie korzystania z biblioteki szkolnej, czytelni, sali gimnastycznej, sali rekreacyjno – sportowej, pracowni komputerowych oraz innych obiektów szkolnych,

8) wdrażanie uczniów do twórczego, krytycznego myślenia, samodzielnego podejmowania decyzji oraz ponoszenia skutków podjętych decyzji,

9) umożliwienie uczniom najzdolniejszym realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie.

§ 7

1. W Zespole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu.

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust.1 wyraża dyrektor Zespołu, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§ 8

1. Działalność Zespołu jest finansowana z budżetu państwa, budżetu Miasta Łomży oraz z innych źródeł.

2. Zespól może być wspomagany finansowo w formie darowizn i dobrowolnych wpłat na konto Rady Rodziców.

3. Darczyńca może zastrzec cel, na realizację którego przeznacza darowiznę.

4. Źródłem środków finansowych jest również fundusz Rady Rodziców

5. Zespół może prowadzić działalność gospodarczą i inną, uregulowaną odrębnymi przepisami.

6. Za zobowiązania materialne uczniów wobec szkoły odpowiadają rodzice.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 9

Organami szkoły są:

1) Dyrektor,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców,

4) Rada Szkoły, o ile zostanie powołana,

5) Samorząd Uczniowski.

§ 10

1. Zespołem kieruje dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6.

2. Funkcję dyrektora Zespołu powierza i z tej funkcji odwołuje Prezydent Miasta Łomży.

3. Kandydata na dyrektora Zespołu wyłania się zgodnie z odpowiednimi przepisami.

4. Funkcję dyrektora powierza się na 5 lat szkolnych.

§ 11

1.W Zespole tworzy się stanowiska kierownicze:

1) wicedyrektora lub wicedyrektorów w zależności od potrzeb i w zgodzie z odrębnymi przepisami,

2) głównego księgowego,

3) kierownika administracyjnego,

4) sekretarza.

2. Powierzenie funkcji wicedyrektora i odwołania z niej dokonuje dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego.

3. Powierzenie i odwołanie z innych stanowisk kierowniczych dokonuje dyrektor Zespołu.

4. Osoby pełniące funkcje kierownicze wykonują zadania zgodnie z ustalonym przez dyrektora przydziałem czynności.

5. Przydział czynności poszczególnych osób zajmujących stanowiska kierownicze dołącza się do akt osobowych i aktualizuje w miarę potrzeb.

§ 12

1. Dyrektor Zespołu w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Zespole,

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do szkoły,

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej (oraz Rady Szkoły o ile zostanie powołana) podjęte w ramach ich kompetencji oraz wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Zespół. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną (Radę Szkoły, o ile zostanie powołana) i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

7) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły,

8) opracowuje organizacyjno – programowe dokumenty szkoły,

9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

10) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2. Dyrektor Zespołu podejmuje decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej (i Rady Szkoły, o ile zostanie powołana) w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu,

4) tworzenia zespołów problemowo – zadaniowych,

5) dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami funkcjonującymi w szkole.

§ 13

1. W ZSEiO nr 6 w Łomży działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu, który prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania. W wypadku nieobecności dyrektora Zespołu, Radzie Pedagogicznej przewodniczy jego zastępca.

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z podejmowaniem uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej lub organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§ 14

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1) przygotowanie projektu Statutu szkoły, jego zmian i uchwalenie Statutu po konsultacjach z innymi organami szkoły,

2) zatwierdzanie kierunków pracy szkoły,

3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

5) zatwierdzanie w drodze uchwały szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników spośród przedstawionych przez nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, z uwzględnieniem możliwości uczniów w przypadku programów nauczania, a w przypadku podręcznika również przystosowania dydaktycznego i językowego podręcznika do możliwości uczniów oraz jego wysokiej jakości wykonania umożliwiająca korzystanie z niego przez kilka lat,

6) ustalanie organizacji Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli,

7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów,

8) uchwalanie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Programu Wychowawczego Zespołu i Programu Profilaktyki Problemów Uczniów, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

9) typowanie dwóch kandydatów do komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.

§ 15

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego Zespołu,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5) propozycję organu prowadzącego dotyczącą powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu na następne 5 lat.

§ 16

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

3. Dyrektor Zespołu może tworzyć w ramach Rady Pedagogicznej zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Praca zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora Zespołu, na wniosek zespołu.

4. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 17

1. W Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. Kadencja Rady Rodziców trwa trzy lata. Natomiast we wrześniu każdego rokuszkolnego jej skład uzupełniany jest o przedstawicieli klas pierwszych.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

5. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły ( o ile zostanie powołana ) i dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.6. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1) występowanie we wszystkich sprawach do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także od organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkołą;

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:a) programu wychowawczego szkoły,

b) programu profilaktyki

c) Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz Statutu.

d) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,

e) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

f) opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, a w szczególności organizację harcerską,

g) występowanie z wnioskami o dokonywanie oceny nauczycieli i dyrektora szkoły,

h) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołui) występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,

j) wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły

7. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i decyduje o ich przeznaczeniu.

8. Rada Rodziców działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu, zgodnego z niniejszym Statutem, zatwierdzonego przez dyrektora Zespołu.

9. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust.1 lit. A, b lub c, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§18

1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski, zwany „samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Zespołu.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze STATUTEM szkoły.

5. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej – wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich, jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do opiniowania Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki Problemów Uczniów,

3) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

4) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

5) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem Zespołu,

7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Szkolnego.

8) prawo wyboru Rzecznika Praw Ucznia.

§ 19

W Zespole można powołać Rzecznika Praw Ucznia, którego sposób, formy i metody działalności określi Regulamin zaproponowany przez Samorząd Uczniowski, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, stanowiący załącznik do Statutu.

ROZDZIAŁ IV

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 20

1. Dla realizacji zadań Zespołu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych, inżynieryjno-technicznych oraz pracowników obsługi.

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.

§ 21

1. Obowiązkiem nauczyciela jest w szczególności: rzetelne realizowanie podstawowych funkcji Zespołu określonych w Statucie, a w zwłaszcza przestrzeganie postanowień Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Szkolnego Programu Wychowania oraz Programu Profilaktyki Problemów Uczniów,dbałość o wysoką jakość i prawidłowy przebieg procesów edukacyjnych, prezentowanie postawy będącej przykładem dla uczniów,punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych,sumienne pełnienie dyżurów na korytarzach podczas przerw, systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,terminowe wywiązywanie się z zadań powierzonych przez dyrektora,

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

2) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie i życzliwy stosunek do wszystkich uczniów,

3) dbałość o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów,

4) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu przez uczniów niepowodzeń szkolnych,

5) współdziałanie z innymi nauczycielami, rodzicami i środowiskiem,

6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

7) dbałość o pozyskiwanie pomocy dydaktycznych,

8) pracę na rzecz podnoszenia jakości pracy Zespołu,

9) przestrzeganie postanowień Statutu.

§ 22

1. Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności:

1) bieżące informowanie rodziców o postępach w nauce oraz o pozytywnym/negatywnym zachowaniu uczniów w szkole, na wycieczkach, na wyjazdach integracyjnych i innych imprezach organizowanych przez szkołę.

2) niezwłocznego zawiadamiania rodziców (opiekunów) w przypadku uzyskania przez ucznia w ciągu miesiąca trzech ocen niedostatecznych z jednego przedmiotu, opuszczaniu bez usprawiedliwienia 10 godzin lub nagminnego spóźniania się na lekcje.

3) Informacje, o których mowa w punkcie2 , wysyła wychowawca listem za potwierdzeniem zwrotnym.

4) zapoznania rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczycieli programów nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej, programem wychowawczym szkoły, programem profilaktyki przepisami przeprowadzania egzaminów oraz wewnętrznymi przepisami i rozwiązaniami przyjętymi w szkole.

5) systematycznego i rytmicznego oceniania uczniów,

6) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,

7) stosowania ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów,

8) informowania ucznia na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanej ocenie semestralnej i rocznej,

9) umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących,

10) informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału, dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

2.Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustalonymi szkolnymi kryteriami.

§ 23

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania i zestawu podręczników z zakresu kształcenia ogólnego oraz korelacja kształcenia ogólnego.

2. Nauczyciele przedmiotu lub grupy pokrewnych przedmiotów mogą tworzyć zespół przedmiotowy lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

3. Zespoły przedmiotowe tworzy dyrektor.

4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powoływany przez dyrektora Zespołu na wniosek zespołu.

5. Cele i zadania zespołu obejmują:

1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania i wychowania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, spójności działań wychowawczych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania i efektów wychowania i opieki,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania i wychowania.

5) rozwiązywanie bieżących problemów edukacyjnych.

6. W Zespole może być utworzony Zespół Wychowawczy. W skład zespołu wchodzą wszyscy wychowawcy klas, psycholog, doradca zawodowy, szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa. Przewodniczącym zespołu jest zastępca dyrektora do spraw wychowawczych. Zadania zespołu wychowawczego zawarte są w Programie Wychowawczym Szkoły.

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizowaną i udzielaną uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom mogą sprawować na terenie szkoły pedagog, psycholog doradca zawodowy.

1) Do obowiązków pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego należy:

a) sprawowanie indywidualnej opieki pedagogicznej i wychowawczej,

b) prowadzenie profilaktyki wychowawczej,

c) koordynacja udzielanej pomocy materialnej,

d) koordynacja pracy w zakresie orientacji zawodowej,

e) współudział w opracowaniu Programu Wychowawczego Szkoły,

f) opracowanie i organizowanie Programu Profilaktyki Problemów Uczniów,

g) rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów,

h) współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie.

i) okresowa analiza sytuacji wychowawczej w Szkole wspólnie z Zespołem Wychowawczym,

j) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze, rozpoznawanie przyczyn złego zachowania oraz udzielanie pomocy wychowawcy i rodzicom w pracy z uczniem „trudnym”,

k) ścisła współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia oraz jego wychowawcą w zakresie wychowania,

l) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie, czuwanie nad prawidłowością wdrażania w Zespole i efektami programów profilaktycznych,

m) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo – wychowawczymi, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, zakładami wychowawczymi i innymi placówkami.

n) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym: diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;

o) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

p) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

q) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

r) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

s) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,

t) inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

3) Do obowiązków doradcy zawodowego należy:

a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacjeedukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

c) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,

d) wskazywanie instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

e) przedstawianie alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,

f) prezentowanie programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

g) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

h) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

i) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

j) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;

k) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

l) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicomm) inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

§ 24

1. Oddziałem Zespołu opiekuje się nauczyciel – wychowawca, wyznaczony przez dyrektora szkoły.

2. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nadpowierzonymi mu uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 3. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust 2, w szczególności:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego,

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (grupie),

4) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów, odnotowując je w dzienniku lekcyjnym,

5) współpracuje z psychologiem szkolnym, doradca zawodowy oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

4. Na początku etapu edukacyjnego wychowawca przygotowuje Program Wychowawczy Klasy w oparciu Szkolny Program Wychowania.

5. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca opracowuje tematykę „Godzin z wychowawcą”, uwzględniając propozycje rodziców i potrzeby klasy,

6. Wychowawca dokonuje śródrocznej i rocznej oceny zachowania ucznia,

7. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i rodziców ze Szkolnymi Zasadami Oceniania i Szkolnym Programem Wychowania, Programem Profilaktyki Problemów Uczniów, innymi wewnętrznymi regulaminami, zasadami postępowania przyjętymi w szkole.

8. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych (rocznych). Oceny winny być wstawione w dzienniku lekcyjnym.

9. Formy spełnienia zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Zespołu.

§ 25

1. Zadania innych pracowników Zespołu określa dyrektor, dokonując przydziału czynności w zależności od zajmowanego stanowiska.

1) zadania zastępcy dyrektora do spraw organizacyjnych

a) wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora ZSEiO nr 6 z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności: podejmuje decyzje w sprawach pilnych, podpisuje dokumenty w zastępstwie dyrektora, używając własnej pieczątki, współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, związkami zawodowymi (przedstawicielstwem pracowników) oraz innymi instytucjami, kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługowego.

b) w wypadku nieobecności wicedyrektora do spraw wychowawczych przejmuje jego obowiązki.

c) hospituje nauczycieli, zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonuje analizy i oceny ich pracy, sporządza wnioski na nagrody i odznaczenia.

d) wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej.

e) prowadzi rozliczenie realizacji godzin etatowych i zastępczych.

f) ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem - do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do dyrektora szkoły.

g) rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i po lekcjach.

h) może zobowiązać nauczyciela do wykonania w czasie ferii zimowych i letnich przeprowadzenia egzaminów, prac związanych z zakończeniem roku i przygotowaniem nowego roku szkolnego, opracowania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie. Czynności o których mowa nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

i) sprawuje nadzór nad działalnością organizacji uczniowskich. 

j) sprawuje nadzór nad pracą doradcy zawodowego.

k) czuwa nad prawidłową realizacją zadań dydaktycznych szkoły.

l) czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem biblioteki szkolnej oraz właściwą realizacją jej zadań.

m) oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku.

n) dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów.

o) sporządza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych zgodnie z higieną pracy umysłowej, dokonuje koniecznych poprawek, opiniuje go na posiedzeniu rady pedagogicznej - czuwa nad jego przestrzeganiem przez nauczycieli i uczniów.

p) opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, przed i po lekcjach oraz czuwa nad jego realizacją.

q) sporządza bieżący wykaz (na tablicy w pokoju nauczycielskim) klas i nauczycieli przebywających na wycieczkach szkolnych, czuwa nad ich prawidłowym rozliczeniem.

r) inspiruje i organizuje całokształt pracy dydaktycznej nauczycieli, czuwa nad prawidłowym prowadzeniem przez nich dokumentacji szkolnej /arkusze ocen, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć indywidualnych itp./.

s) rozlicza odpowiedzialnych za realizację planu edukacyjnego w części dotyczącej dydaktyki szkoły.

t) organizuje pedagogizację rodziców, dba o różnorodność form spotkań.

u) sprawuje szczególną opiekę nad młodymi nauczycielami.

v) dokonuje ochrony danych osobowych w systemie informatycznym i ręcznym, a w szczególności przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych oraz przeciwdziałanie w przypadku wykrycia naruszeń zabezpieczeń systemu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 z 1997r., poz. 883)

w) przestrzega zasad określonych w instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym. x) przestrzega zasad określonych w instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.

y) przestrzega zachowania tajemnicy również po ustaniu zatrudnienia.

z) przygotowuje i nadzoruje /jako zastępca przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego/ egzaminy maturalne i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.aa) wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

2) zadania zastępcy dyrektora do spraw wychowawczych

a) wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora ZSEiO nr 6 z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności: podejmuje decyzje w sprawach pilnych, podpisuje dokumenty w zastępstwie dyrektora, używając własnej pieczątki, współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, związkami zawodowymi (przedstawicielstwem pracowników) oraz innymi instytucjami, kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługowego.

b) w wypadku nieobecności wicedyrektora do spraw organizacyjnych przejmuje jego obowiązki.

c) hospituje nauczycieli, zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonuje analizy i oceny ich pracy, sporządza wnioski na nagrody i odznaczenia.

d) wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej.

e) prowadzi rozliczenie realizacji godzin etatowych i zastępczych.

f) ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem - do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do dyrektora szkoły.

g) może zobowiązać nauczyciela do wykonania w czasie ferii zimowych i letnich przeprowadzenia egzaminów, prac związanych z zakończeniem roku i przygotowaniem nowego roku szkolnego, opracowania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie. Czynności o których mowa nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

h) sprawuje nadzór nad pracą pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego.

i) czuwa nad prawidłową realizacją zadań wychowawczo - opiekuńczych szkoły.

j) oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku.

k) dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia.

l) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich właściwą dokumentację.

m) inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas, czuwa nad prawidłowym prowadzeniem przez nich dokumentacji szkolnej /tematyka godzin z wychowawcą, dzienniki lekcyjne, zeszyty spostrzeżeń itp./.

n) rozlicza odpowiedzialnych za realizację szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki.

o) kieruje pracami związanymi z przygotowaniem uroczystości szkolnych, dokonuje oceny zaangażowania nauczycieli i uczniów w ich realizację.

p) sprawuje szczególną opiekę nad młodymi wychowawcami.

q) dokonuje ewaluacji szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki.

r) kontroluje i gromadzi informacje o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz ocenia zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.

s) dokonuje ochrony danych osobowych w systemie informatycznym i ręcznym, a w szczególności przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych oraz przeciwdziałanie w przypadku wykrycia naruszeń zabezpieczeń systemu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 z 1997r., poz. 883)

t) przestrzega zasad określonych w instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym.

u) przestrzega zasad określonych w instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.

v) przestrzega zachowania tajemnicy również po ustaniu zatrudnienia. w) wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

3) Zadania głównego księgowego Zespołu

a) prowadzenie rachunkowości Zespołu,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

e) prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,

f) sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków

g) prowadzenie ewidencji wypłacanych zasiłków rodzinnych i chorobowych oraz dokonywanie rozliczeń z ZUS,

h) przekazywanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych pracowników – sporządzanie dokumentów ZUS – RMUA,

i) sporządzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie środków pieniężnych,

j) dekretowanie dowodów księgowych i sporządzanie poleceń księgowania,

k) prowadzenie księgowości syntetycznej,

l) prowadzenie księgowości analitycznej dochodów, wydatków i kosztów oraz analitycznej księgowości rozrachunków, materiałów nietrwałych w użytkowaniu, środków trwałych, sum depozytowych,

m) okresowe uzgadnianie księgowości analitycznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi i ze stanem faktycznym,

n) uzgadnianie sald z dłużnikami i wierzycielami,

o) kontrola dziennych raportów kasowych i kasy,

p) współpraca z komisją inwentaryzacyjną w zakresie ustalania wyników inwentaryzacyjnych środków rzeczowych, wycena spisanych składników majątkowych i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych oraz ujęcie w księgach rachunkowych tych różnic i ich rozliczenie,

q) inne prace wynikające z potrzeb Zespołu zlecone przez dyrektora.

4) Zadania sekretarza szkoły

a) kierowanie pracą sekretariatu szkoły,

b) nadzorowanie pracy pracownika obsługi,

c) kierowanie ruchem gości i interesantów, organizując spotkania z dyrektorem szkoły,

d) prowadzenie księgi ewidencji uczniów poszczególnych szkół Zespołu, zakłada i oprawia księgi ocen.

e) sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw oraz innych dokumentów uczniom zgodnie z odrębnymi przepisami,

f) zabezpieczanie dokumentacji szkolnej, zachowuje dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw,

g) organizowanie zbiórki składek na ubezpieczenie i ubezpiecza uczniów po ustaleniu ubezpieczyciela,

h) wydawanie legitymacji szkolnych uczniom,

i) prowadzi sprawy kadrowe nauczycieli, w tym przygotowanie umów o pracę oraz innych druków i aktów kadrowych.

j) ochrona danych osobowych nauczycieli i uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,

k) rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli i sporządzanie miesięcznego zestawienia o ilości godzin do zapłaty oraz przekazywanie go do księgowości,

l) wydawanie skierowań na badania do Poradni Medycyny Pracy i kontrolowanie terminowości wykonywania badań przez nauczycieli,

m) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i urlopów nauczycieli,

n) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,

o) sporządzanie sprawozdań oświatowe (m.in. SIO) i GUS dotyczących uczniów.

p) sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących zatrudnienia,

q) prowadzenie ewidencji druków świadectw szkolnych,

r) współpraca z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego i Kuratorium Oświaty w zakresie spraw uczniów i zatrudnienia,

s) prowadzenie ewidencji wydawania znaczków pocztowych, przygotowywanie korespondencji do wysłania,

t) współpraca z księgowością i administracją,

u) wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

5) Zadania kierownika administracyjnego

a) sprawuje nadzór i odpowiada za sprawność techniczną budynku i obiektu szkolnego,

b) dokonuje stałych, okresowych i doraźnych przeglądów technicznych budynku,

c) sporządza sprawozdania dotyczące remontów budynku i innych spraw podległych, prowadzi książkę obiektu budowlanego,

d) prowadzi dokumentację i sprawy związane z ochroną przeciwpożarową ( terminowa kontrola i konserwacja sprzętu gaśniczego, odpowiednie oznakowanie i utrzymanie dróg ewakuacyjnych, przeprowadzanie praktycznych ćwiczeń ewakuacji w budynku szkolnym itp.),

e) zaopatruje szkołę w sprzęt, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, organizuje przetargi.

f) cechuje nowy sprzęt i wprowadza do ewidencji,

g) organizuje właściwe zabezpieczenie sprzętu znajdującego się w gabinetach,

h) odpowiada za sprzęt znajdujący się poza gabinetami,

i) zleca naprawy sprzętu pomieszczeniowego i gospodarczego, stwierdza wykonanie zlecenia,

j) współuczestniczy w pracach komisji likwidacyjnej,

k) prowadzi księgi inwentarzowe,

l) odpowiada za utrzymanie porządku w pomieszczeniach szkolnych i na terenie szkoły,

m) organizuje i sprawuje nadzór nad pracą personelu technicznego,

n) prowadzi dokumentację osobową pracowników administracyjno-technicznych ( akta osobowe, listy obecności, karty ewidencji pracy, plany urlopu wypoczynkowego),

o) sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zaopatruje pracowników w przysługującą im odzież roboczą, oraz inne należne im świadczenia, prowadzi karty wyposażenia osobistego,

p) czuwa nad uaktualnieniem książeczek zdrowia pracowników oraz nad uaktualnieniem szkoleń oraz badań okresowych pracowników szkoły,

q) sporządza dokumentację wypadkową oraz prowadzi rejestr wypadków w pracy,

v) wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ V

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY

§ 26

1. Wszystkie organy Zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Zespołu poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski.

3. Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi Zespołu, Radzie Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

5. Wszystkie organy Zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

§ 27

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w Zespole:

1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

1) wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy,

2) dyrektor Zespołu – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.

2. Orzeczenie dyrektora Zespołu jest ostateczne.

3. Konflikty pomiędzy nauczycielami:

1) postępowanie prowadzi dyrektor Zespołu.

2) konflikt pomiędzy dyrektorem a nauczycielami rozpatruje organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

4. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Zespołu:

1) postępowanie prowadzi dyrektor Zespołu.

2) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§.28

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.

§29

Rodzice ( opiekunowie ) w ramach współpracy z Zespołem powinni aktywnie uczestniczyć w życiu Zespołu, a w szczególności:

1. Brać udział w organizowanych przez szkołę wycieczkach i wyjazdach integralnych młodzieży w charakterze opiekunów oraz innych imprezach organizowanych przez Zespół.

2. Terminowo usprawiedliwiać, na piśmie lub osobiście, u wychowawcy klasy nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych, a w przypadku nieobecności trwającej dłużej niż trzy dni natychmiast informować wychowawcę o przyczynie absencji i przewidywanym czasie jej trwania.

3. Stawiać się na wywiadówki oraz na każde wezwanie Zespołu dotyczące zachowania lub wyników w nauce ucznia.

4. Indywidualnie zasięgać informacje u wychowawcy i innych nauczycieli o zachowaniu i wynikach nauczania ucznia.

5. Zapoznać się ze statutem ZSEIO nr 6 , przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, innymi wewnętrznymi przepisami i rozwiązaniami przyjętymi w szkole.

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA SZKOŁY

§30

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku.

2. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Zespołu, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych i dodatkowych

4. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry.

5. Po pierwszym semestrze następuje klasyfikacja śródroczna, a po drugim roczna.

§ 31

Zespół zapewnia uczniom, podczas pobytu w szkole, bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez rzetelną realizację zadań szkoły przez nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 32

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Corocznie dyrektor Zespołu ustala szczegółową organizację roku szkolnego.

§ 33

Zespół prowadzi naukę zgodnie z obowiązującymi planami i programami nauczania, zgodnie ze Szkolnymi Planami Nauczania.

§ 34

1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnozawodowego i prozawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, pracodawców, Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego oraz przez pracowników tych jednostek na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem, a daną jednostką (dotyczy Technikum nr 6 i Liceum Profilowanego nr 6).

2. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organami szkoły wyznacza wybrane dla danego oddziału Liceum Ogólnokształcącego liczbowo 2- 4 przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym na początku etapu edukacyjnego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły.

§ 35

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§36

1. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor Zespołu ustala Szkolny Plan Nauczania, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.

2.. Zasady podziału na grupy oraz przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły określa rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania.

3. Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora mogą być organizowane w zespołach zgodnie z rozporządzeniem MEN w tej sprawie.

§ 37

1. Nauczanie w szkole odbywa się w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

2. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

3. Dopuszcza się większą liczbę podręczników do danych zajęć edukacyjnych jeżeli realizowany jest na nich rozszerzony zakres kształcenia.

4. Dyrektor Zespołu podaje do publicznej wiadomości, do 31 marca, odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od następnego roku szkolnego.

5. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne lub cztery lata szkole (dotyczy Technikum).

6. W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

7. Dyrektor Zespołu podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

§ 38

W budynku szkolnym wyodrębnia się pomieszczenia na:

1) gabinet medyczny,

2) sklepik,

3) pokój samorządu uczniowskiego,

4) czytelnię z możliwością wykorzystywania do niektórych zajęć dydaktycznych,

5) bibliotekę,

6) pokój socjalny pracowników.

7) multimedialne centrum informacji.

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

§ 39

1. Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej uczniów, służy do realizacji zadań edukacyjnych Zespołu, wspiera doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu, oraz rodzice na podstawie kart czytelnika uczniów szkoły, inne osoby mogą korzystać ze zbiorów biblioteki wyłącznie na miejscu w czytelni.

3. Godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i bezpośrednio po ich zakończeniu.

4. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują:

1) Pracę pedagogiczną z czytelnikami poprzez:

a) udostępnianie zbiorów,

b) udzielanie informacji,

c) rozmowy z czytelnikami w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych,

d) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,

e) informowanie o stanie czytelnictwa i prezentowanie jego wyników w gazetce szkolnej i tablicy ogłoszeń,

f) wizualną propagandę książek.

2) Prace organizacyjne:

a) gromadzenie, ewidencję i opracowywanie zbiorów,

b) selekcję i konserwację zbiorów,

c) organizację warsztatu pracy,

d) organizację udostępniania zbiorów,

e) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną.

3) Prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w grupach lub oddziałach oraz ich udokumentowania.

4) Współpracę z rodzicami i instytucjami oświatowo- wychowawczymi.

5) współudział w imprezach kulturalnych orga­ni­zowanych przez Zespół.

6) Inne prace zlecone przez dyrektora Zespołu.6. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami zawarte są w regulaminie biblioteki.

7.Wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są do przestrzegania jej regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY REKRUTACJI

§ 40

1. Do szkół wchodzących w skład Zespołu mogą być przyjęci uczniowie legitymujący się:

a) ukończeniem gimnazjum,

b) odpowiednim stanem zdrowia (dotyczy Technikum).

2. Rekrutacja uczniów odbywa się w oparciu o właściwe przepisy prawa oświatowego dotyczące warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz wskazania organu prowadzącego.

3. O przechodzeniu uczniów z jednego typu szkoły do innego oraz przyjmowaniu w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor Zespołu.

4. Szkoła może wprowadzić dodatkowe kryteria przyjęć do klasy pierwszej Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Dyrektor Zespołu, nie później niż do końca lutego każdego roku, podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki naboru do klas pierwszych.

6. Kandydaci do szkół wchodzących w skład Zespołu składają w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie do szkoły,

b) świadectwo zdrowia,

c) dwie fotografie podpisane czytelnie na odwrocie,

d) świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ich kopie poświadczone za zgodność przez dyrektora gimnazjum,

e) inne dokumenty np. opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej itp.

7. Rada Pedagogiczna ustaliła wykaz zajęć edukacyjnych , z których kandydat do szkól wchodzących w skład ZSEiO nr 6 w Łomży dokonuje wyboru trzech zajęć. Są to: matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia, język obcy, informatyka (technika).

8. Rekrutacja uczniów może być przeprowadzana w sposób centralny, w formie elektronicznej obejmującej wszystkie ponadgimnazjalne szkoły łomżyńskie i wszystkich kandydatów, którzy złożyli do nich stosowną dokumentację.

9. Uczeń i jego rodzice mogą wnieść odwołanie od negatywnej decyzji dotyczącej przyjęcia ucznia do szkoły do dyrektora Zespołu w terminie 2 dni po zakończeniu ostatecznej rekrutacji. Dyrektor powinien rozpatrzyć odwołanie w trybie pilnym.

ROZDZIAŁ IX

UCZNIOWIE

§ 41

Uczeń ma prawo do:

1. Wszechstronnego i bezpiecznego rozwoju swoich zainteresowań i uzdolnień,

2. Dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce,

3. Pomocy ze strony nauczyciela, samorządu klasy lub szkoły ( w ramach indywidualizacji nauczania, zespołów wyrównywania wiedzy, samopomocy koleżeńskiej ) w opanowaniu materiału, który sprawia mu trudności,

4. Jawnej oceny, podania do wiadomości oceny z pracy pisemnej oraz do jej wglądu, pod rygorem nieważności, w terminie 14 dni,

5. Otrzymywania ocen wyłącznie za wiadomości i umiejętności,

6. Egzekwowania zasady, według której niezapowiedziane sprawdziany wiadomości ustne i pisemne winny obejmować najwyżej materiał z 3 ostatnich lekcji,

7. Egzekwowania zasady, że w ciągu jednego dnia może być tylko jedna praca klasowa, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. Sprawdziany te winny być zapowiedziane najpóźniej tydzień przed terminem i zaznaczone w dzienniku lekcyjnym. W ostatnich trzech tygodniach przed klasyfikacją nie przeprowadza się sprawdzianów pisemnych, obejmujących swym zakresem więcej niż trzy ostatnie lekcje.

8. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej ze strony pedagoga szkoły, psychologa szkolnego, wychowawcy, nauczyciela,

9. Egzekwowania zasady, że w okresie trwania Dni Kultury Uczniowskiej nie mogą być organizowane prace klasowe i pisemne sprawdziany wiadomości ,

10. Organizowania zgodnie z własnymi potrzebami i inicjatywami zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych za wiedzą wychowawcy lub dyrektora Zespołu,

11. Odwołania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy, a w przypadku braku rozwiązania problemu do dyrektora Zespołu. W szczególnych przypadkach zwrócenia się do dyrektora Zespołu o powołanie specjalnej komisji rozjemczej w celu rozstrzygnięcia ewentualnego sporu,

12. Zwracania się do nauczyciela, wychowawcy i dyrektora Zespołu ze swoimi problemami,

13. Wygłaszania jawnie na zebraniach oraz w rozmowach z nauczycielami własnego zdania lub opinii na temat życia szkolnego, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej,

14. Ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,

15. Wykorzystywania na wypoczynek przerwy międzylekcyjnej, na okres przerw świątecznych i ferii być zwolnionym od prac domowych,

16. Opieki lekarskiej sprawowanej przez szkolną służbę zdrowia,

17. W uzasadnionych przypadkach do korzystania z pomocy materialnej,

18. Korzystania z istniejących na terenie szkoły gabinetów, biblioteki oraz wszelkich urządzeń szkolnych,

19. Dobrowolnego zrzeszania się w ramach samorządu szkolnego i organizacji młodzieżowych,

20. Korzystania z obozów, wycieczek, rajdów i innych imprez organizowanych przez szkołę,

21. Uczestnictwa w kołach zainteresowań i różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych,

22. Życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i innych pracowników szkoły.

23. Składania egzaminów zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania,

24. Złożenia skargi do dyrektora Zespołu w przypadku nieprzestrzegania jego praw. Dyrektor Zespołu ma obowiązek rozpatrzenia skargi i udzielenia uczniowi odpowiedzi.

25. Odwołania się do dyrektora Zespołu w przypadku niezgodnego z prawem ustalenia oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania.

§ 42

Obowiązkiem ucznia jest:

1. Troska o dobre imię Zespołu, godne jej reprezentowanie na zewnątrz i utrwalanie szkolnych tradycji,

2. Systematyczna praca nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności m.in. poprzez systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i życiu Zespołu,

3. Przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu,

4. Troska o swoje zdrowie i kolegów, unikanie nałogów,

5. Przejawianie szacunku do każdego człowieka,

6. Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie,

7. Dbałość o czystość i higienę osobistą oraz estetykę swego wyglądu,

8. Dbałość o mienie szkolne, środki i urządzenia znajdujące się w Zespole,

9. Podporządkowanie się poleceniom nauczycieli i zarządzeniom dyrektora Zespołu,

10. Punktualne i regularne uczęszczanie do szkoły, solidne przygotowywanie się do lekcji; każdą nieobecność usprawiedliwić zgodnie z ustaleniami Zespołu

1) grupowe ( lub całej klasy ) ucieczki z lekcji stanowią nieobecność na zajęciach bez możliwości usprawiedliwienia.

11. Pomoc kolegom w przezwyciężaniu trudności w nauce, otaczanie opieką młodszych i słabszych, obrona krzywdzonych,

12. Aktywne uczestnictwo w życiu społeczności szkolnej, w jej organizacjach, udział w pracy samorządu szkolnego,

13. Udział w pracach nad zagospodarowaniem i upiększaniem terenu szkolnego,

14. Troska o należyty stan obiektów i urządzeń społecznych, powstrzymywanie innych przed bezmyślnym i złośliwym niszczeniem społecznego mienia,

15. Ochrona i otaczanie opieką przyrody,

16. Rzetelne informowanie rodziców o swoich postępach w nauce i zachowaniu w szkole,

17. Dbałość o utrzymanie porządku, czystości i estetycznego wyglądu pomieszczeń i otoczenia Zespołu,

18. Stosowanie się do wskazań nauczycieli i pielęgniarki szkolnej, innych pracowników Zespołu dotyczących BHP, właściwego spędzania przerw międzylekcyjnych,

19. Ścisłe przestrzeganie zakazu picia napojów alkoholowych, a także palenia tytoniu i stosowania innych niedozwolonych używek na terenie Zespołu oraz podczas imprez organizowanych przez Zespołu poza terenem Zespołu, np. biwaki, wycieczki, itp

20. Bezwzględne przestrzeganie postanowień statutu Zespołu.

§ 43

Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:

1) systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych,

2) usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach,

3) regularne odrabianie zadań domowych,

4) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych przez nauczyciela,

5) pisanie każdej pracy kontrolnej,

6) aktywne uczestnictwo w zajęciach,

7) na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków na wychowaniu fizycznym.

§ 44

Strój szkolny ucznia Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr6 w Łomży

1. Codzienny strój ucznia powinien być czysty i schludny bez ekstrawaganckich dodatków.

2. Dopuszcza się:

1) noszenie drobnej biżuterii przez dziewczęta, np. kolczyków tylko w uszach, pierścionków, bransoletek na własną odpowiedzialność uczennicy,

2) używanie kosmetyków korygujących i maskujących.

3. Zabrania się noszenia przez dziewczęta:

1) bluzek i sukienek nieskromnych ( na jednym ramiączku, na ramiączkach, z tzw. gołymi plecami, z dużymi dekoltami),

2) noszenia koszulek, bluz z wulgarnymi napisami i emblematami sugerującymi przynależność do subkultur lub grup nieformalnych,

3) zbyt krótkich bluzek (odsłaniających brzuch),

4) zbyt krótkich spódniczek,

5) farbowania włosów w kolorach jaskrawych i ekstrawaganckich fryzur,

6) tatuaży.

4. Zabrania się chłopcom:

1) noszenia koszulek na ramiączkach,

2) noszenia koszulek, bluz z wulgarnymi napisami i emblematami sugerującymi przynależność do subkultur lub grup nieformalnych,

3) farbowania włosów w kolorach jaskrawych i ekstrawaganckich fryzur,

4) tatuaży.

5. Zabrania się wszystkim uczniom noszenia w szkole odzieży wierzchniej (kurtki, płaszcze) oraz nakryć głowy (czapki, kaptury) z wyjątkiem sytuacjiuzasadnionych (awaria ogrzewania), na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

6. Strój uroczysty ucznia Zespołu.

1) uroczysty strój chłopców stanowi biała lub ciemna koszula z kołnierzykiem, długim lub krótkim rękawem oraz ciemne spodnie lub garnitur oraz pantofle,

2) uroczysty strój dziewcząt stanowi biała lub ciemna bluzka z długim lub krótkim rękawem, ciemna spódnica do kolan lub dłuższa oraz pantofle.

7. Strój uroczysty obowiązuje podczas: inauguracji i zakończenia roku szkolnego, Święta Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, Rocznicy Majowej Konstytucji, w rocznicę śmierci Jana Pawła II, w ostatni dzień nauki przez świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, w ostatnim tygodniu nauki ( dotyczy klas kończących szkołę).

8. Uczeń ma obowiązek przestrzegać codziennej higieny.

9. Nieprzestrzeganie powyższych wymagań spowoduje zastosowanie kar zgodnie z art. 48 Statutu ZSEiO nr 6 w Łomży.

10.Wyjątkiem odstępstwa od kary jest uzasadniona sytuacja materia lub zdrowotna ucznia.

§ 45

Za osiągnięcia w nauce i aktywny udział w pracach społecznych - uczeń jest nagradzany. Za łamanie przepisów statutowych uczeń ponosi karę.

NAGRODY

1. Ucznia nagradza się za: - za rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, - wzorową postawę, - wybitne osiągnięcia, - dzielność i odwagę.

2. Rodzaje nagród: - pochwała udzielona na forum klasy przez nauczyciela, wychowawcę klasy, dyrektora (z adnotacją w dzienniku lekcyjnym), - pochwała dyrektora Zespołu wobec uczniów całej szkoły na apelu szkolnym, - list pochwalny do rodziców ucznia od dyrektora (wręczany podczas uroczystości zakończenia roku, szkolnego na forum społeczności szkolnej, - nagroda rzeczowa od Rady Rodziców na wniosek Rady Pedagogicznej z wpisaniem do arkusza ocen ucznia, - nagroda dla zespołu uczniowskiego (klasy) w formie dofinansowania wycieczki, udziału w imprezie.O nagrodzeniu ucznia Zespół informuje rodziców.

3. Uczeń, który uzyskał w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania – otrzymuje promocję z wyróżnieniem. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało – czerwonym paskiem i nadrukiem „Z wyróżnieniem”. 3a. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej otrzymuje świadectwo dojrzałości z wyróżnieniem, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w ust.

3. Wyróżniony absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości z biało – czerwonym paskiem i nadrukiem „Z wyróżnieniem”.

4. Uczeń otrzymujący promocję zostaje wyróżniony „Złotą odznaką szkoły”, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią o0cenę wszystkich przedmiotów obowiązkowych 4,8 oraz wzorową ocenę z zachowania.

5. Uczeń kończy szkołę wyróżniony „Złotą odznaką szkoły z laurem”, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej uzyskał średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych 5,0 i więcej oraz wzorową ocenę z zachowania.

§ 46

KARY

 

1. Za nieprzestrzeganie Statutu Zespołu, za lekceważenie nauki i obowiązków szkolnych, a także za naruszanie porządku szkolnego – uczeń może być ukarany:- upomnieniem wychowawcy,- nagana wychowawcy na forum klasy, - upomnienie dyrektora w obecności wychowawcy, - upomnienie dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej, - nagana dyrektora szkoły wobec uczniów,- przeniesienie do innej klasy, jeśli taka możliwość istnieje,- niepromowanie ucznia do następnej klasy – na podstawie pkt. 4 i 5.- skreślenie z listy uczniów.

2. Ogólne zasady nakładania kar:

1) nałożenie na ucznia pierwszej kary następuje po trzech uwagach o niewłaściwym jego zachowaniu, każdej następnej kary po kolejnej uwadze.

2) nałożenie nagany wychowawcy powoduje obniżenie oceny z zachowania o jeden stopień,

3) nagana dyrektora Zespołu skutkuje oceną nieodpowiednią z zachowania. Przy kolejnej karze uczeń otrzymuje ocenę naganną z zachowania,

4) o każdej nałożonej na ucznia karze informowani są rodzice.

3. Uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej na niego przez wychowawcę klasy kary do dyrektora Zespołu, w przypadku kary nałożonej przez dyrektora zespołu, uczeń ma prawo odwołać się do Rady Pedagogicznej ZSEiO nr 6. Rada Pedagogiczna rozpatruje wniosek ucznia po uzyskaniu opinii Zespołu Wychowawczego.

4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

6.Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów, jeśli nagminnie nie spełnia obowiązków szkolnych, a w szczególności za:

1) spożywanie alkoholu na terenie szkoły lub przebywanie w stanie nietrzeźwym,

2) uporczywe naruszanie zakazu palenia tytoniu i stosowania innych niedozwolonych używek na terenie szkoły,

3) uwłaczanie godności nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz koleżanek i kolegów,

4) naruszanie prawa - potwierdzonego prawomocnym, skazującym wyrokiem sądowym,

5) celowe niszczenie sprzętu szkolnego, zabór mienia szkoły, uczniów, i pracowników szkoły,

6) dalsze niewłaściwe zachowanie mimo otrzymania nagany dyrektora szkoły,

7) branie udziału w rozprowadzaniu narkotyków,

8) stosowanie wobec innych przemocy fizycznej i psychicznej,

9) stanowienie, swoim zachowaniem, zagrożenia dla pozostałych członków społeczności szkolnej,Powyższe punkty dotyczą również negatywnego postępowania ucznia na wycieczkach, wyjazdach integracyjnych, zajęciach pozalekcyjnych oraz innych imprezach organizowanych przez szkołę.

7.Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

1) Wniosek o skreślenie przedkłada wychowawca klasy najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej i on odpowiada za zawiadomienie rodziców.

8. Na dwa miesiące przed ukończeniem szkoły – Rada Pedagogiczna może uchwalić warunkowe zawieszenie takiej kary, wymierzając karę zastępczą oraz nakładając na ucznia określone obowiązki.

1) Warunkowe zawieszenie skreślenia z listy uczniów może nastąpić również po udzieleniu poręczenia wydanego przez Samorząd Uczniowski.

10. Odwołanie od decyzji Rady Pedagogicznej w kwestii skreślenia uczeń może wnieść do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku w ciągu 14 dni.

ROZDZIAŁ X

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW

§ 47

1. Zakazuje się:

1) przynoszenia do szkoły przedmiotów niebezpiecznych, a w szczególności: noży, kastetów, petard, kijów bejsbolowych, gazów obronnych, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, wszelkich urządzeń miotających pociski, środków odurzających, narkotyków, alkoholu, itp.

2) używania na zajęciach dydaktycznych przedmiotów niebezpiecznych dla skuteczności procesu wychowania i nauczania takich jak: telefonów komórkowych, odtwarzaczy i innych radioodbiorników, instrumentów muzycznych itd.

2. W przypadku wniesienia na teren posesji szkolnej przez ucznia przedmiotu niebezpiecznego i stwierdzenie tego faktu przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły następuje odebranie przedmiotu z niezwłocznym powiadomieniem o każdym takim przypadku dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

3. Odebrany przedmiot złożony zostanie do depozytu, zaś jego odbiór za pokwitowaniem będzie możliwy tylko przez rodziców (opiekunów) ucznia.

4. Szkoła w każdym przypadku wniesienia przez ucznia przedmiotu, o którym mowa u ust. 1.1 zawiadamia niezwłocznie rodziców (opiekunów prawnych) oraz policję.5. Odpowiedzialność za powiadomienie rodziców ponosi wychowawca klasy.1. Sankcją za naruszenie przez ucznia zakazu, o którym mowa w pkt. 1 jest stosowanie kar przewidzianych w Statucie.

§ 48

1. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów przebywających pod jego opieką.

2. W szkole organizowane są dyżury nauczycieli, mające na celu opiekę nad młodzieżą podczas przerw międzylekcyjnych. Szczegółowe cele oraz zadania dyżurującego nauczyciela określa Regulamin Dyżurów.

3. Opiekę nad uczniami przebywającymi na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych sprawują prowadzący te zajęcia nauczyciele, którzy odpowiadają za ich właściwy przebieg.

4. Opiekę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych sprawują opiekunowie, na podstawie odrębnych przepisów.

5. Podczas wycieczek uczeń może oddalić się od grupy wyłącznie za zgodą opiekuna wycieczki lub na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna), który w takim przypadku odpowiada za jego bezpieczeństwo.

6. Inne formy opieki nad uczniem regulowane są zgodnie z właściwymi przepisami.

ROZDZIAŁ XI

WYBÓR, ZMIANA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY LUB NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW.

§ 49

1.Uczniowie Zespołu oraz ich rodzice lub opiekunowie mogą wybierać i zmieniać opiekuna klasy zwanego dalej wychowawca oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

2. Uczniowie Zespołu i ich rodzice /opiekunowie/ mogą na 3 miesiące przed końcem roku szkolnego wystąpić z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu, gdy ten uporczywie lub złośliwie narusza obowiązujący Statut.

3. Wniosek o którym mowa w pkt. 2 musi być złożony na piśmie w dwóch egzemplarzach, z podaniem uzasadnienia. wniosek dla swej ważności wymaga podpisania przez 2/3 wszystkich uczniów uczonych przez nauczyciela w danej klasie, którego wniosek dotyczy oraz potwierdzony własnoręcznym podpisem przez 2/3 rodziców lub opiekunów tych uczniów, którzy z wnioskiem wystąpili.

4. W przypadku wniosku o zmianę wychowawcy mogą wystąpić wyłącznie uczniowie danej klasy.

5. Po doręczeniu dyrektorowi Zespołu wniosku, o którym mowa w art. 2, dyrektor sprawdza wniosek pod względem wymogów formalnych.

6. Wniosek odpowiadający wymogom z art. 2 dyrektor w ciągi 3 dni od dnia doręczenia przesyła nauczycielowi, którego wniosek dotyczy oraz powołuje komisję w celu ustalenia zasadności wniosku.

7. W skład komisji wchodzą:- dyrektor lub jego zastępca,- nauczyciel przedmiotu /lub przedmiotu pokrewnego/,- przedstawiciel rodziców.

8. Dyrektor oddala wniosek o zmianę wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu, gdy:

a) nie spełnia on wymogów o których mowa w art. 2,

b) uwzględnienie wniosku nakładałoby na dyrektora, jako pracodawcę, zobowiązania pieniężne wynikające z przepisów prawa,

c) uwzględnienie wniosku godziłoby w dobre obyczaje,

d) postępowanie wyjaśniające nie potwierdzi stawianych zarzutów we wniosku.

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 50

1. Szkoły wchodzące w skład ZSEiO nr 6 używają pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami..

§ 51

1. Zespół posiada własny sztandar i godło.

2. Godło Zespołu stanowi trójmasztowy żaglowiec.

§ 52

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 53

1. ZSEiO nr 6 w Łomży jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 póz. 148).

2. Dyrektor Zespołu reprezentuje ZSEiO nr 6 w Łomży na zewnątrz.

3. Prawo podpisywania dokumentów składanych do banku mają: dyrektor Zespołu i główny księgowy lub zastępca dyrektora i główny księgowy.

4. Dyrektor Zespołu jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków określonych w planie finansowym ZSEIO nr 6 w Łomży

§ 54

Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 55

1. Zmian w Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków Rady.

2. Zmiany w Statucie dokonywane są na wniosek: dyrektora Zespołu lub co najmniej 1/3 Rady Pedagogicznej.

3. Przepisy ust.1 nie dotyczą sytuacji zmian przepisów regulujących konkretne paragrafy Statutu. W takich przypadkach dyrektor szkoły obowiązany jest ogłosić tekst jednolity uwzględniający zmiany przepisów.

§ 56

Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 18 stycznia 2008r.

Aneta Wiktorzak
pt, 07 marca 2008 13:17
Data ostatniej edycji: wt, 19 listopada 2013 21:22:34

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę