Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 02 grudnia 2023 napisz DONOS@

Informator o rozliczeniu za 2007 rok

Przed nami kolejna już kampania składania PITów. W urzędach pojawia się coraz więcej podatników, którzy poszukują informacji nt. rozliczenia podatku dochodowego za kończący się właśnie rok. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom stworzyliśmy krótki informator, który daje odpowiedź na najczęściej przez podatników zadawane pytania.

Formularze
Rozliczając się za 2007 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia rocznego. Nie oznacza to jednak, że formularze będą dokładnie takie same jak przed rokiem. Dlatego do rozliczenia się za 2007 rok podatnicy powinni mieć formularze wydane w tym roku, a te można pobrać ze strony internetowej Izby Skarbowej w Białymstoku pod adresem www.is.bialystok.pl lub otrzymać w urzędach skarbowych.
Z jakich formularzy skorzystamy? Będą to:
  • PIT-38, w którym podatnicy będą wykazywać m.in. przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (dotyczy to np. nabywców akcji banku PKO BP, którzy je już sprzedali), pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz tych, którzy osiągnęli dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości.
  • Dochodów z giełdy nie będzie się łączyło z innymi dochodami.
  • Obok formularza PIT-38 nadal będą funkcjonować trzy podstawowe, znane już wszystkim typy formularzy:
  • PIT-36 dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, samodzielnie opłacających zaliczki na podatek i tych, którzy są zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci, uzyskali dochody za granicą oraz tych, którzy osiągnęli dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości.
  • PIT-37 dla podatników otrzymujących wynagrodzenie za pracę, pracujących na zlecenia, emerytów i rencistów.
  • PIT-36L (oznaczony kolorem żółtym) przeznaczony dla osób osiągających dochód z działalności gospodarczej opodatkowany jednolitą stawką podatku 19 proc oraz tych, którzy osiągnęli dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości.
Nadal będą funkcjonowały formularze: PIT/D przeznaczony do wykazywania ulg mieszkaniowych i PIT/O na pozostałe ulgi.
Tak jak przed rokiem podatnicy uzyskujący dochody z zagranicy, i którzy zapłacili z tego tytułu podatek wypełniają PIT/ZG. Formularz ten jest załącznikiem do zeznań PIT-36, PIT-36L i PIT-38.

Ulgi z których można skorzystać
Rozliczając się za 2007 r. nadal będzie można odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub przez podatnika, na którego utrzymaniu jest taka osoba (art. 26 ust.1 pkt 6 ustawy o pdof). Katalog tych wydatków zawarto w art. 26 ust. 7a ustawy o pdof.
Niektóre z wydatków na cele rehabilitacyjne mają ograniczenia kwotowe np. odliczenia z tytułu opłacenia przewodników osób niewidomych, utrzymania przez osoby niewidome psa przewodnika, czy używania samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną do dojazdów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne nie mogą w roku podatkowym przekroczyć po 2280 zł na każde z tych odliczeń.
Ponadto podatnicy, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi na cele rehabilitacyjne, jeśli w roku podatkowym dochody tychże osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9120 zł.
W ramach powyższej ulgi można także odliczyć wydatki poniesione na leki. Identycznie jak w 2006 r. odliczyć od dochodu można wydatki na leki, stanowiące różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna je stosować stale lub czasowo. W tym przypadku górny limit odliczenia nie występuje.

Od dochodu osiągniętego w 2007 r. można także odliczyć: 1) darowizny na cele krwiodawstwa  realizowanego przez honorowych dawców krwi,  kultu religijnego, na rzecz organizacji pożytku publicznego. Poniesione darowizny nie mogą przekroczyć 6 % dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof), z tym, że darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych podlegają odliczeniu w pełnej wysokości, 2) odsetki od kredytów mieszkaniowych – w ramach tzw. praw nabytych, 3) wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internetowej w lokalu lub budynku, będącym miejscem zamieszkania podatnika, w maksymalnej wysokości 760 zł (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o pdof). Ważne! Podstawą odliczenia będzie wystawiona faktura VAT.
Darowizny “kościelne” będą musiały być udokumentowane wpłatą na konto obdarowanego. Uwaga: Należy mieć również na uwadze, że nie podlegają odliczeniu od dochodu darowizny przekazane, przez osoby fizyczne na rzecz rad rodziców w szkołach i przedszkolach (publicznych i niepublicznych) na realizowane przez te organy cele oświatowe.

Od podatku za 2007 r. podatnicy składający zeznania PIT-36 lub PIT-37 za 2007 r. mogą pomniejszyć należny podatek dochodowy o kwotę 1.145,08 zł z tytułu wychowania dzieci własnych i przysposobionych. Ulga przysługuje na każde dziecko małoletnie, bez względu na wiek, jeśli dziecko otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub uczące się do ukończenia 25 roku życia, pod warunkiem, że w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów nie powodujących obowiązku zapłaty podatku (w 2007- 3.015 zł)

W rozliczeniach podatkowych za 2007 r. podatnicy skorzystają po raz pierwszy z nowych zasad przekazywania 1 podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Przekazanie 1 % podatku należnego dokonuje urząd skarbowy, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, ze wskazaniem nazwy organizacji i numeru wpisu do KRS. Wyboru organizacji dokonuje się na podstawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2007 r. dostępnego m.in. na stronie internetowej Izby Skarbowej w Białymstoku pod adresem www.is.bialystok.pl

Ulgi mieszkaniowe – “duża ulga budowlana” i “ulga remontowa”

W ramach tej ulgi możemy jedynie odliczać wydatki poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, które nie znalazły pokrycia w dochodzie (przychodzie) – PIT/D.

Rozliczenie małżonków
W zeznaniach podatkowych, tak jak w bieżącym roku, ze wspólnego rozliczenia dochodów małżonków mogą korzystać owdowiali podatnicy, którzy zawarli związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a ich małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub w roku następnym, ale przed dniem złożenia wspólnego zeznania podatkowego (art. 6a ustawy o pdof).
Ten sposób opodatkowania łącznych dochodów małżonków nie jest jednak możliwy w sytuacji gdy jeden z małżonków był opodatkowany w sposób zryczałtowany, chyba że ryczałtem objęte były wyłącznie dochody z tytułu najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a umowy te nie zostały zawarte w ramach działalności gospodarczej.

Zatrudnienie bezrobotnego w gospodarstwie domowym
Osoby prowadzące gospodarstwo domowe zachowują prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych przez nie na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnego, wykonującego pracę zarobkową w tym gospodarstwie do końca obowiązywania umowy aktywizacyjnej zawartej przed dniem 01.01.2007 r., na zasadzie praw nabytych.

Nabycie nowych technologii i koszty prac rozwojowych

Od podstawy obliczenia podatku, na podstawie art 26c ustawy o pdof, można odliczyć wydatki poniesione na nabycie nowych technologii. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki na nabycie nowej technologii. Ważne! W sytuacji, gdy podatnik osiągnął za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z jego pozarolniczej działalności będzie niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, wówczas odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części podatnik będzie mógł dokonać w zeznaniach za kolejne następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadził do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Radosław Hancewicz

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę