Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 01 czerwca 2023 napisz DONOS@
BIP

Tematy z języka polskiego - matura 2008

LITERATURA 

1.     Tytuł, podtytuł i motto jako klucz do interpretacji dzieła literackiego. Rozwiń na przykładzie wybranych utworów. 

2.     Różne ujęcia modelu współczesnej rodziny w literaturze. Przedstaw je, odwołując się do wybranych tekstów literatury. 

3.     Przedstaw motyw przyrody tatrzańskiej w utworach literackich Młodej Polski. 

4.     Różne sposoby wykorzystania biografii pisarza w jego tekście literackim. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów. 

5.     Literackie obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów. 

6.     Różne sposoby osiągania komizmu w literaturze średniowiecznej i renesansowej. Przedstaw je, odwołując się do wybranych tekstów literackich. 

7.     Funkcje motywu winy i kary w literaturze różnych epok. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów. 

8.     Historia narzucała twórcom literatury różne powinności. Omów, jak je pojmowali i realizowali pisarze dwóch wybranych epok. 

9.     Dylematy moralne bohaterów literackich – określ ich przyczyny i konsekwencje, odwołując się do wybranych tekstów literackich. 

10. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości. Omów problem, na       przykładzie wybranych utworów literackich z określonej epoki. 

11. Uniwersalny charakter utworów W. Szekspira. Omów problem na      wybranych przykładach. 

12. Dokumentaryzm i paraboliczność jako dwa sposoby przedstawienia        rzeczywistości w dziełach różnych twórców. Przedstaw problem, odnosząc się do wybranych utworów. 

13. Między obowiązkiem walki ze złem a pokusami życia. Omów problem,       odwołując się do biografii wybranych bohaterów dokonujących trudnego      wyboru drogi życiowej. 

14. Przedstaw różne sposoby wyrażania miłości do ojczyzny w twórczości       wybranych przez Ciebie pisarzy. 

15. Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga.       Scharakteryzuj je, odwołując się do wybranych utworów. 

16. Zanalizuj różne funkcje utworu oraz ich związek z ideą dzieła. Odwołaj       się do wybranych tekstów literackich. 

17. Poeci o sobie i swojej twórczości. Motywy autotematyczne w       wybranych utworach (np.: J. Kochanowskiego, L. Staffa, W. Szymborskiej, J. Tuwima i innych).     

18. Samotność i jej wpływ na postępowanie bohaterów. W rozważaniach     odwołaj się do doświadczeń wybranych bohaterów literackich.     

19. Młodzi buntownicy w różnych epokach. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.          

20. Niepokoje człowieka końca wieku i próby ich przezwyciężenia w literaturze młodopolskiej i współczesnej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów. 

21. Duchowni jako bohaterowie literaccy. Omów na wybranych przykładach       z różnych epok. 

22. Poezja jako wyraz refleksji egzystencjalnej. Rozwiń temat na wybranych przykładach     

23. Różne koncepcje patriotyzmu. Scharakteryzuj je na podstawie wybranych utworów literatury romantycznej i pozytywistycznej     

24. Galeria literackich portretów polskiego inteligenta. Porównaj ich świat wartości, aspiracje i cele, wykorzystując wybrane teksty literackie i publicystyczne.     

25. Pokora jako jeden z motywów Biblii i wybranych utworów literackich.           Przedstaw i omów jego funkcjonowanie.           

26. Satyryczne widzenie świata w literaturze i jego funkcja. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.. 

27. Różne sposoby ujęcia problemu władzy w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 

28. Duchy, mary i upiory w utworach A. Mickiewicza. Omów problem na      wybranych przykładach.      

29. Literatura jako diagnoza stanu społeczeństwa. Odwołując się do utworów z różnych epok literackich, wykaż, że są one wiernym     obrazem rzeczywistości.      

30. Artysta jako bohater literacki. Przedstaw i porównaj różne sposoby            oraz znaczenie kreacji tej postaci w wybranych utworach różnych epok. 

31. Przedstaw sposoby wyrażania uczuć do kobiety w twórczości       wybranych poetów różnych epok. 

32. Zaprezentuj, odwołując się do wybranych utworów, obraz totalitaryzmu       w literaturze XX wieku. 

33. Refleksje bohaterów literackich o wartościach życia. Przedstaw problem, odwołując się do trzech utworów literackich z różnych epok. 

34. Różne portrety Żydów w polskiej literaturze. Omów problem, odwołując      się do wybranych utworów. 

35. Źródła tragizmu bohaterów literackich. Przedstaw je, odwołując się do      wybranych utworów. 

36. Przedstaw różne obrazy i znaczenia domu w wybranych tekstach      literackich. 

37. Zaprezentuj różnorodne wizerunki Boga w wybranych utworach      literackich z różnych epok. 

38. Moralistyka oświeceniowych bajek i satyr. Określ jej charakter,       analizując wybrane utwory. 

39.    Różne koncepcje patriotyzmu. Przedstaw je na wybranych   przykładach z literatury staropolskiej lub romantycznej i pozytywistycznej. 

40.    Różne kreacje narratora i ukształtowania narracji w epice. Przedstawzagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów. 

41.    Przedstaw różne funkcje utworów. Odwołaj się do wybranych tekstów literackich. 

42.    Omów różne sposoby nawiązania do Biblii w wybranych przez siebie tekstach literackich. 

43.     Wieś jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów. 

44.    Moralne konsekwencje II wojny światowej w utworach współczesnych twórców. Przedstaw je, odwołując się do znanych tekstów. 

45.    Różne spojrzenia na obyczaje szlacheckie w twórczości wybranych poetów i pisarzy. Przedstaw je, wykorzystując wybrane utwory. 

46.    Literackie portrety ludzi zlagrowanych. Przedstaw je na podstawie literatury obozowej. 

47.    Różne postawy człowieka wobec okrucieństw wojny. Przedstaw je,             odwołując się do wybranych utworów literatury XX wieku. 

48.    Zaprezentuj wybrane z różnych epok utwory literackie wyrażające radość istnienia. 

49.    Literatura uczy, bawi, wychowuje. Omów jej funkcje na przykładzie wybranych tekstów epoki staropolskiej. 

50.    Scharakteryzuj ideał obywatela ukazany w literaturze staropolskiej i oceń jego aktualność, odwołując się do wybranych utworów. 

51.    Piękno rodzimego krajobrazu w literaturze polskiej. Scharakteryzuj jego cechy i określ funkcje w wybranych przez Ciebie utworach.      

52. Historia jako czynnik determinujący ludzki los. Omów problem,             odwołując się do wybranych utworów literackich. 

53. Literackie portrety par małżeńskich. Przedstaw problem, odwołując się      do znanych tekstów kultury. 

54. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienia na wybranych       przykładach. 

55. Rola i zadania poety w czasach współczesnych. Omów problem,       odwołując się do liryki wybranego twórcy. 

56.      Funkcje wypowiedzi oratorskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich. 

57.      Dramat pokolenia Kolumbów wyrażony w literaturze. Określ jego istotę, analizując wybrane utwory.  

58.      Literackie kreacje ideału człowieka. Omów problem, odwołując się do       wybranych utworów dwóch różnych epok. 

59.      Omów na wybranych przykładach wpływ wzorca średniowiecznego        rycerza na kreację bohaterów innych epok. 

60.      Orient jako inspiracja pisarzy różnych epok. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze.  

61. Człowiek w sytuacji zagrożenia. Przedstaw różne zachowania        bohaterów literackich na podstawie utworów literatury współczesnej. 

62. Moralny wymiar przeżycia wojennego w poezji Baczyńskiego i        Różewicza. Porównaj postawy obu pisarzy, odwołując się do        wybranych utworów. 

63. Przedstaw funkcjonowanie naturalizmu w wybranych utworach       literackich XIX i XX wieku. 

64. Przyczyny i konsekwencje przyjmowania przez człowieka różnych      postaw wobec zła. Określ je, odwołując się do wybranych utworów literatury współczesnej. 

65. Wizerunek uwodzicielki w utworach literackich z różnych epok. Omów       zagadnienie na przykładach. 

66. Różne sposoby deheroizacji bohatera literackiego. Przedstaw je,       wykorzystując wybrane utwory literatury współczesnej. 

67. Fraszka jako forma wypowiedzi artystycznej. Omów zagadnienie na       przykładach. 

68. Różne ujęcia motywu matki w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów kultury. 

69. Motyw buntu w literaturze. Przedstaw funkcję tego motywu, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok. 

70. Porównaj bohaterów literackich z utworów dwóch wybranych epok,       biorąc pod uwagę ich postawę wobec życia, dążenia i osiągnięcia.      Przedstaw je, odnosząc się do wybranych utworów. 

71. Praca i jej wpływ na osobowość człowieka. Rozwiń problem, odwołując      się do wybranych utworów różnych epok. 

72. Żydzi i kwestia żydowska – rozwiń zagadnienie relacji między Polakami       i Żydami, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok. 

73. Scharakteryzuj i oceń różne postawy człowieka w rzeczywistości       wojennej, odwołując się do wybranych utworów. 

74. Moralne konsekwencje złych wyborów i ich wpływ na życie człowieka.       Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich. 

75. Różne sposoby osiągania szczęścia przez bohaterów literackich. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów. 

76. Różne funkcje budowania nastroju grozy w dziale literackim. Omów       zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów. 

77. Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera       literackiego. Omów problem na wybranych przykładach. 

78. Funkcje motywu tańca w tekstach literackich. Przedstaw je, odwołując       się do wybranych utworów. 

79. Zaprezentuj bogactwo formalne i treściowe liryki młodopolskiej na       przykładzie wybranych utworów polskich poetów. 

80. Historia jako temat i jako pretekst w polskiej epice XIX i XX wieku.       Przedstaw wybrane utwory, określając w nich rolę historii. 

81. Polemiki, spory, prowokacje – starcia pokoleń literackich. Omów na      przykładach wybranych utworów. 

82. Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne jego wersje, odwołując się       do wybranych utworów.      

83. Funkcje motywu śmierci w literaturze średniowiecza. Omów je na            wybranych przykładach. 

84. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje, odnosząc się do wybranych tekstów kultury. 

85. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze – omów sposoby ich       przedstawiania i funkcje, odnosząc się do wybranych utworów. 

86. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na       wybranych przykładach 

87. Przedstaw wybrane kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny i próbują odbudować świat wartości na przykładzie wybranych lektur. 

88. Niezawinione cierpienie i różne sposoby jego uzasadnienia. Przedstaw      problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.  

89. Zakończenie utworu jako klucz do jego interpretacji. Przedstaw        problem, odwołując się do wybranych utworów. 

90. Inspiracje romantyczne w literaturze późniejszych epok. Omów problem, odwołując się do twórczości wybranego twórcy lub epoki literackiej. 

91. Bunt jako postawa wobec świata. Przedstaw jego przejawy i       konsekwencje, odnosząc się do wybranych przykładów literackich. 

92. Człowiek wobec zła – przedstaw jego różne postawy, odwołując się do       wybranych utworów. 

93. Rola tradycji w życiu zbiorowości i jednostki. Omów zagadnienie,       odwołując się do wybranych utworów. 

94. Przedstaw historię jako temat literacki i skomentuj jego różnorodne      funkcje w utworach różnych epok. 

95. Dworek szlachecki jako przestrzeń życia. Przedstaw zagadnienie,       odnosząc się do wybranych utworów. 

96. Sceny śmierci w literaturze. Porównaj i omów ich funkcję w wybranych       dziełach. 

97. Biografie twórców jako tworzywo literackie. Omów problem na       wybranych przykładach. 

98. Literackie portrety kobiet. Przedstaw je, odnosząc się do wybranych      tekstów literackich. 

99. Wpływ wojny na psychikę ludzką. Omów zagadnienie, odnosząc się do       wybranych utworów.  

100. Przedstaw obecność oraz funkcję wybranego motywu biblijnego w         literaturze polskiej. 

101. Poczucie egzystencjalnej pustki i zagubienia w świecie.         Scharakteryzuj ich przejawy, odwołując się do wybranych utworów        literackich. 

102. Twórcza i destrukcyjna rola miłości w życiu człowieka. Omów         zagadnienie, odnosząc się do wybranych utworów. 

103. Przedstaw charakter kultury ziemiańskiej na przykładzie wybranych         utworów z polskiej literatury różnych epok. 

104. Portrety idealistów i marzycieli w polskiej literaturze. Rozwiń temat na wybranych przykładach. 

105. Żołnierz, powstaniec, konspirator jako bohaterowie literatury polskiej. Omów problem, odnosząc się do wybranych utworów. 

106. Państwo i władca jako temat utworów literackich. Omów na         wybranych przykładach. 

107. Heroizacja i deheroizacja bohatera w polskiej literaturze wojennej i okupacyjnej. Omów problem na wybranych przykładach. 

108. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw funkcje i sposoby kreowania portretów Polaków na wybranych przykładach literackich. 

109. Mity polskiego romantyzmu – ich akceptacje i polemiki z nimi         w literaturze spadkobierców. Przedstaw problem, odwołując się do         wybranych utworów.       

110. Realizacja motywu pojedynku w literaturze. Przedstaw problem na        wybranych przykładach. 

111. Różne wizerunki dziecka w literaturze. Przedstaw problem, odwołując         się do wybranych tekstów literackich. 

112. Świat i bohater w polskiej literaturze groteskowej II połowy XX wieku.        Omów zagadnienia na przykładach. 

113. Motywy oniryczne w literaturze polskiej. Omów  wykorzystanie motywu snu w wybranych dziełach literackich. 

114. Problem Holocaustu w literaturze polskiej. Przedstaw  temat,         odwołując się do wybranych utworów literackich. 

115. Młodość jako czynnik determinujący życie bohatera. Rozwiń na        wybranych przykładach literatury XIX lub XX wieku.      

116. Tematyka historyczna jako tworzywo literatury XIX i XX wieku. Omów          problem, odnosząc się do wybranych tekstów literackich. 

117. Konflikt pokoleń zapisany w literaturze. Określ jego istotę na         wybranych przykładach. 

118. Fascynacja obrzędami ludowymi w literaturze polskiej. Omów zjawisko        odwołując się do wybranych przykładów.  

119. Analizując wybrane utwory literatury, przedstaw różne sposoby        rozwiązywania konfliktów wewnętrznych przez bohaterów literackich. 

120. Problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze epok późniejszych.        Omów problem, odnosząc się do wybranych utworów. 

121. Mit o Syzyfie i jego literackie interpretacje. Przedstaw zagadnienie,        odwołując się do wybranych utworów. 

122. Różne sposoby kreowania opisów przyrody w utworach literackich.         Scharakteryzuj je na wybranych przykładach. 

123. Powroty do lat dzieciństwa. Omów zagadnienie analizując funkcje tego motywu w wybranych utworach. 

124. Różne odmiany satyry. Omów zagadnienia na przykładzie wybranych        utworów literackich z różnych epok. 

125. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej        Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów. 

126. Estetyka romantyczna. Omów zagadnienie w odniesieniu do         wybranych utworów z okresu romantyzmu. 

127. Relacje między człowiekiem a Bogiem w literaturze średniowiecza,        renesansu i baroku. Omów problem, odnosząc się do wybranych tekstów literackich. 

128. Tytuł jako klucz do interpretacji utworu. Wykaż związek tytułu z ideą         wybranych przez Ciebie utworów. 

129. Refleksje o istocie wolności człowieka. Omów problem na podstawie         wybranych utworów literackich z różnych epok. 

130. Różne koncepcje ojczyzny w twórczości poetów romantycznych.         Przedstaw je, analizując wybrane utwory. 

131. Istota i funkcja utworów parenetycznych literatury średniowiecza i odrodzenia. Przedstaw problem, wykorzystując wybrane utwory epoki. 

132. Zwątpienie w miłość prawdziwą. Omów zjawisko na przykładzie        wybranych utworów literackich z różnych epok. 

133. Twórcy współczesnej literatury wobec baroku. Zanalizuj na wybranych         przykładach literackie odniesienia i ich funkcje.          

ZWIĄZKI  LITERATURY  Z  INNYMI  DZIEDZINAMI  SZTUKI   

134. Labirynt jako dzieło sztuki… Prześledź na wybranych przykładach         literackich, malarskich, filmowych i rozważ przyczyny popularności         motywu. 

135. Wizje końca świata w literaturze i malarstwie XX wieku. Określ ich        istotę i funkcje, odwołując się do wybranych dzieł. 

136. Kicz w literaturze i sztuce. Przedstaw problem na wybranych         przykładach. 

137. Różne ujęcia pejzażu w dziełach poetyckich i plastycznych. Omów temat na wybranych przykładach literackich i malarskich. 

138. Najsłynniejsze adaptacje filmowe i teatralne dzieł  W. Szekspira.        Porównaj i oceń wybrane teksty kultury. 

139. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce        Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 

140. Filmowe adaptacje dzieł literackich jako przykład interpretacji        tekstu pierwowzoru. Omów problem na wybranym przykładzie  i dokonaj jego oceny. 

141. Porównaj sposoby ukazywania miasta jako przestrzeni życiowej  w wybranych dziełach literackich, malarskich lub filmowych. 

142. Symbolika stroju. Omów ją, analizując wybrane dzieła literackie  i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne). 

143. Przedstaw różne sposoby przejawiania się tej samej konwencji w malarstwie i literaturze wybranych epok. 

144. Zanalizuj sposoby przedstawiania powstań narodowych w literaturze i malarstwie na podstawie wybranych przykładów. 

145. Przedstaw różne oblicza rewolucji w literaturze i innych sztukach        (malarstwie, filmie).  

146. Różne sposoby tworzenia nastroju grozy w literaturze i sztuce.        Przedstaw je, odwołując się do wybranych dzieł literackich i plastycznych. 

147. Scharakteryzuj obraz człowieka i wizję świata w wybranych dziełach malarskich i literackich XIX wieku. 

148. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne). 

149. Malarstwo, rzeźba i architektura jako inspiracje dla literatury. Omów temat, analizując wybrane przykłady. 

150. Kostium historyczny i jego funkcja w literaturze i innych dziedzinach        sztuki. Omów sposoby i cele jego wykorzystania w wybranych dziełach. 

151. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw je, odwołując się do wybranych przykładów. 

152. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Rozwiń temat,         odnosząc się do wybranych przykładów. 

153. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej.        Przedstaw temat na wybranych przykładach. 

154. Literackie i plastyczne deformacje świata. Oceń ten sposób kreacji         rzeczywistości na podstawie wybranych tekstów. 

155. Portret szlachcica Sarmaty w malarstwie i literaturze. Rozwiń problem,         odwołując się do wybranych przykładów. 

156. Obrazy i plakaty komunistyczne w konfrontacji z dokumentalnymi        filmami epoki. Porównaj wynikające z nich wizje świata i człowieka        dobierając stosowne przykłady. 

157. Porównaj obraz wojny w znanych Ci filmach i w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów. 

158. Przedstaw malarski charakter wybranych dzieł literackich. 

160. Porównaj sposoby przedstawiania wojny w utworach malarskich,        rzeźbie i literaturze. 

161. Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i sztuce.        Omów problem na wybranych przykładach literackich i filmowych. 

162. Literackie i malarskie lub filmowe sposoby heroizacji śmierci         bohatera. Omów problem na wybranych przykładach. 

163. Omów funkcję kontrastu na wybranych przykładach z literatury        i malarstwa.  

164. Porównaj obraz dziecka w wybranych dziełach literackich i malarskich.         

165. Zinterpretuj sposoby przedstawiania ważnych wydarzeń w historii        narodu w literaturze, malarstwie lub filmie na wybranych przykładach. 

166. Parodia jako sposób wyrazu w literaturze i filmie. Określ jej funkcje        na podstawie wybranych utworów. 

167. Przedstaw funkcję groteski jako literackiego i malarskiego sposobu        wyrazu na podstawie wybranych tekstów kultury. 

168. Porównaj sposoby przejawiania się konwencji klasycyzmu w utworach        literackich i w malarstwie epoki odrodzenia i oświecenia. 

169. Omów sposoby przedstawiania świata i człowieka w sztuce     i literaturze średniowiecznej.       

170. Przedstaw i porównaj wybrane sceny batalistyczne w literaturze        i malarstwie tych samych epok kulturowych. 

171. W oparciu o wybrane przykłady z literatury i filmu przedstaw         wpływ totalitaryzmu na jednostkę i społeczeństwo.       

172. Rola wychowawcy w życiu młodego człowieka. Omów zjawisko na         wybranych przykładach literackich i filmowych. 

173. Apokalipsa polskich Żydów w przekazach literackich i filmowych.        Rozwiń problem, odwołując się do wybranych przykładów.     

174. Symbolizm w sztuce i literaturze. Omów na wybranych              przykładach. 

175. Kobieta demoniczna w wybranych tekstach kultury różnych epok.         Omów problem, odwołując się do wybranych dzieł literatury i sztuki. 

176. Pojedynek jako temat literacki i filmowy. Omów zagadnienie na         przykładach. 

177. Impresjonizm w literaturze i malarstwie przełomu XIX i XX wieku.         Określ jego cechy oraz funkcje w wybranych utworach malarskich         i literackich. 

178. Postać diabła w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na         wybranych przykładach.

179. Sposoby przedstawiania natury w literaturze i malarstwie w wybranych        przez siebie epokach kulturowych. 

180. Związek fotografii z literaturą i filmem. Omów zagadnienie na         przykładach. 

181. Przedstaw ujęcie motywu rewolucji w malarstwie, muzyce i literaturze,        odwołując się do wybranych dzieł.     

182. Przedstaw sposoby ujęcia tematu śmierci w wybranych dziełach              literackich, filmowych lub malarskich. 

183. Przedstaw wybrane filmowe interpretacje tragedii antycznych.      

184. Zaprezentuj związek literatury z muzyką. Przywołaj wybrane przykłady         z różnych epok. 

185. Sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i  sztuce        polskiej. Rozwiń temat na wybranych przykładach. 

186. Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie. Omów na        przykładach literackich i malarskich doby oświecenia i romantyzmu. 

187. Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Przedstaw, odwołując się do        przykładów, środki artystyczne charakterystyczne dla tej konwencji i         ich rolę. 

188. Obecność motywów i wątków mitologicznych w literaturze i malarstwie        różnych epok. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw różne        sposoby czerpania inspiracji z mitologii. 

189. Powstania narodowe jako temat literatury i sztuki. Przedstaw problem        na podstawie wybranych dzieł literackich i malarskich.     

 190. Motywy katastroficzne w kulturze XIX i XX wieku. Omów, analizując             wybrane dzieła literackie i filmowe.      

191. Portret matki w literaturze i sztuce. Przedstaw problem na podstawie              wybranych przykładów.            

JĘZYK    

192. Twórcze wykorzystanie stylów funkcjonalnych (np. urzędowego,             potocznego) w poezji XX wieku. Omów problem na wybranych             przykładach.   

193. Wpływ rozwoju techniki na formę współczesnego języka potocznego.            Omów problem na podstawie wybranych przykładów.   

194. Barokowy obraz świata. Określ go, analizując warstwę językową            wybranych utworów należących do nurtu barokowej poezji             metafizycznej.   

195. Sposoby wyrażania agresji w języku współczesnych Polaków. Omów je  na podstawie materiału zaczerpniętego z języka potocznego.   

196. Błędy frazeologiczne w wypowiedziach dziennikarskich. Scharakteryzuj je na zebranym materiale językowym.   

197. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w utworach. Omów na            wybranych przykładach literackich.    

198. Jakie tendencje rozwojowe dostrzegasz we współczesnym języku ?       Wskaż ich przejawy, odnosząc się do różnych tekstów.   

199. Przedstaw cechy oracji na przykładzie wybranych tekstów literackich      różnych epok.   

 200. Omów na wybranych przykładach pochodzenie nazw miejscowych      Twojego regionu.   

201. Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji.  Omów zagadnienie na wybranym materiale językowym.   

202. Język jako środek manipulacji odbiorcą. Przedstaw problem,            wykorzystując przykłady z literatury i prasy.   

203. Zabawa słowami i eksperymenty poetyckie w twórczości wybranych pisarzy. Rozwiń temat na wybranych przykładach.    

 204. Omów wyróżniki stylu artystycznego i określ ich funkcje w różnych       utworach poetyckich.    

205. Przedstaw funkcje neologizmów w literaturze dawnej i współczesnej na wybranych przykładach. 

206. Żargon uczniowski w Twojej szkole. Scharakteryzuj go na podstawie         zebranego materiału językowego. 

207. Wypowiedzi polityków. Na podstawie wybranego materiału dokonaj         kwalifikacji najczęściej pojawiających się błędów językowych. 

208. Jak powstają wyrazy w języku polskim ? Przedstaw sposoby ich         tworzenia, odwołując się do wybranych przykładów. 

209. Mowa ezopowa w literaturze rozwijającej się w warunkach cenzury.        Przedstaw temat na przykładzie wybranych tekstów. 

210. Rola neologizmów w tworzeniu literackiego obrazu świata. Rozwiń zagadnienie na podstawie wybranych utworów. 

211. Omów funkcje stylizacji językowej w wybranych utworach literatury        współczesnej. 

212. Na wybranych przykładach scharakteryzuj słownictwo internetowe.        Oceń jego poprawność w kontekście kultury języka.       

213. Sposoby wzbogacania słownictwa współczesnej polszczyzny. Omów temat na podstawie zebranego materiału badawczego. 

214. Omów środki językowe występujące w manifestach programowych        różnych pokoleń literackich.       

215. Przedstaw wyznaczniki różnych funkcji językowych w wybranych        recenzjach książek i filmów.  

216. Czym charakteryzuje się polszczyzna potoczna współczesnych        Polaków ?  Przedstaw zagadnienie na przykładzie zebranego materiału językowego. 

217. Zapożyczenia w języku polskim – ich źródła, funkcje i celowość.         Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów. 

218. Czynniki zaburzające komunikatywność wypowiedzi. Przedstaw ich źródła, odnosząc się do wybranych przykładów. 

219. Współczesna moda językowa – zbadaj zjawisko na zebranym        materiale językowym. 

220. Omów funkcje eksperymentów językowych w poezji współczesnej.        Odwołaj się do wybranych przykładów.      

221. Przedstaw językowe sposoby kreacji świata i człowieka w literaturze         obozowej. 

222. Język wybranej grupy zawodowej. Scharakteryzuj go na zebranym         materiale językowym.  

223. Językowe sposoby perswazji renesansowej, barokowej         i oświeceniowej. Omów je na wybranych przykładach. 

224. Poetyckie innowacje językowe. Omów ich rolę na przykładzie        wybranych wierszy dowolnych poetów.  

225. Język Twojej „małej ojczyzny” – scharakteryzuj go na podstawie        wypowiedzi znanych Ci osób. 

226. Językowe środki wzmacniania ekspresji wypowiedzi. Scharakteryzuj         je na podstawie zebranego materiału językowego. 

227. Różne funkcje stylizacji środowiskowej. Przedstaw temat na        przykładzie tekstów literackich i własnych obserwacji. 

228. Jaka jest rola języka potocznego w poezji współczesnej ? Przedstaw         temat, odwołując się do wybranych utworów. 

229. Scharakteryzuj środki służące charakterystyce bohatera w dawnej         epoce i współczesnej. Przedstaw problem na podstawie wybranych        przykładów. 

230. Różne odmiany stylu publicystycznego i ich funkcje. Omów na         wybranych przykładach artykułów prasowych.  

231. Język prasy, radia i telewizji oraz jego wpływ na współczesne          słownictwo. Omów problem, odwołując się do zebranych przykładów.        

232. W kręgu onomastyki. Najpopularniejsze imiona ostatnich lat; źródła         popularności, znaczenia imion. 

233. Mowa zależna i niezależna w utworach literackich. Przedstaw jej        funkcje w wybranych tekstach piśmiennictwa polskiego. 

234. Stylizacja gwarowa i jej rola w kształtowaniu obrazu rzeczywistości.        Przedstaw problem na podstawie wybranego materiału językowego. 

235. Frazeologia biblijna i jej funkcjonowanie w polskim języku. Przedstaw        temat, odwołując się do wybranego materiału językowego.  

236. Rola środków stylistycznych w wybranych utworach młodopolskich.        Omów problem na wybranych przykładach.  

237. Kolokwializmy w poezji i ich funkcje. Przedstaw zagadnienie na        wybranych przykładach. 

238. Na podstawie analizy wybranych tekstów, zamieszczonych w prasie        codziennej, omów tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny. 

239. Scharakteryzuj środki wymowy artystycznej w tekstach piosenek         wybranej grupy muzycznej i omów ich funkcje. 

240. Język bohatera jako element charakterystyki postaci. Omów na         podstawie wybranych przykładów. 

241. Omów funkcje stylizacji językowych, odwołując się do utworów XIX wieku. 

242. Wpływ reklamy telewizyjnej na współczesną frazeologię. Omów        zjawisko na wybranych  przykładach. 

243. Określ perswazyjne funkcje języka w tekstach reklamowych,         odwołując się do wybranych przykładów. 

244. Istota i funkcje stylizacji archaicznej. Omów problem, odwołując się do wybranej postaci historycznej. 

245. Język sprawozdawców sportowych. Scharakteryzuj go, odwołując się do wybranych relacji z zawodów sportowych. 

246. Wieloznaczność wyrazu i jej konsekwencje dla procesu komunikacji.        Omów zagadnienie na wybranych przykładach tekstów kabaretowych  lub innych. 

247. Środki poetyckiego obrazowania w literaturze XX wieku. Omów je na        wybranych przykładach. 

248. Zbadaj styl ulubionego pisarza. Przedstaw jego cechy na podstawie        wybranych utworów. 

249. Pieska frazeologia. O pieskich frazemach w języku mówionym. Omów problem, odwołując się do wybranego materiału językowego. 

250. Funkcje semantyczne i syntaktyczne wyrazu „LEDWO” w języku        Zaprezentuj na wybranym materiale językowym. 

251. Specyfika tekstu reklamowego. Omów perswazyjną funkcję tekstów reklamy.

Aneta Wiktorzak
wt, 11 września 2007 19:49
Data ostatniej edycji: wt, 11 września 2007 20:17:22

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę