Przejdź do treści Przejdź do menu
środka, 22 marca 2023 napisz DONOS@

PROGRAM REHABILITACYJNO-EDUKACYJNY "USUWAMY WEWNĘTRZNE BARIERY..."

PROGRAM REHABILITACYJNO-EDUKACYJNY „USUWAMY WEWNĘTRZNE BARIERY…” (Program wieloletni) Program opracowany jako integralna część Planu Pracy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie uwzględniający rehabilitację społeczną. Autor programu Zbigniew Biernacki Marianowo 2006

I  IDENTYFIKACJA ZJAWISKA

 

            Każda osoba niepełnosprawna pomimo uszkodzenia organizmu zachowuje pewne sprawności i dyspozycje, które po ich zdefiniowaniu, ukierunkowaniu i usprawnieniu stają się podstawą umożliwiającą funkcjonowanie w społeczeństwie.

Termin „dyspozycje” należy rozumieć w znaczeniu psychologicznym jako dyspozycje psychiczne, cechy osobowości, zdolności, uzdolnienia, a więc sprawności psychiczne.

Osoba niepełnosprawna intelektualnie pomimo swoich ograniczeń nie traci możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, gdyż nie wymaga się od niej, jak od każdej innej osoby wszystkich sprawności: zarówno fizycznych, psychicznych i społecznych.

            Działania rehabilitacyjne powinny uwzględniać kształtowanie takich cech, które umożliwiają osobie niepełnosprawnej intelektualnie zdobyć sprawności i umiejętności bycia w społeczeństwie.

            Jeszcze do niedawna większość dorosłych osób z upośledzeniem głębszym niż „lekkie” lub z tzw. sprzężonymi, wielorakimi niepełnosprawnościami nie miała możliwości nie tylko szkolenia czy zatrudnienia, ale nawet jakiejkolwiek sensownej aktywności, związanej np. z rekreacją, sportem, kulturą, połączonej z kontaktami z ludźmi. Często całe ich życie przebiegało w zupełnej izolacji od rówieśników i lokalnego środowiska.

O zapewnieniu tym osobom – najbardziej poszkodowanym – możliwości życia w integracji i sensownej aktywności – stara się nasza placówka.

            Kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami nepełnosprawnymi intelektualnie oraz własne obserwacje pozwoliły na opracowanie koncepcji realizacji rehabilitacji społecznej opartej o aktywną formę współpracy ze środowiskiem lokalnym. Uznałem, że najlepszym sposobem usprawniania w tym zakresie będzie włączenie uczestników warsztatu w życie społeczne oraz włączenie społeczeństwa w życie naszej placówki.

Założyłem, że stworzenie takich form działalności placówki, aby maksymalnie włączyć osoby niepełnosprawne do środowiska i pokazać społeczeństwu ich możliwości – jest optymalnym rozwiązaniem, i umożliwi tym osobom „normalne” w nim funkcjonowanie.

  

II  CELE PROGRAMU

 

Celem jest:

1)      pokazanie społeczeństwu, jakie możliwości rozwojowe tkwią w osobach skazanych do tej pory przez społeczeństwo na niebyt oraz przybliżenie środowisku problematyki niepełnosprawności celem pokazania, że aby być pożytecznym – niekoniecznie trzeba umieć czytać i pisać

2)      wskazanie na potrzebę wsparcia osób niepełnosprawnych w zdobywaniu przez nich niezależności życiowej zarówno przez środowisko, w którym żyją, jak też rodziców, którzy często - z racji nadopiekuńczości – otaczają dzieci nadmierną troską.

3)      pokazanie osobom niepełnosprawnym, że poprzez włączenie się w życie społeczne można czuć się pełnosprawnym członkiem tego społeczeństwa, uwierzyć w siebie i odczuwać radość życia.

     

III  STRUKTURA I TREŚCI PROGRAMU

 

Program zakłada, że nastała era uczestnictwa polegająca na włączaniu ludzi niepełnosprawnych intelektualnie w życie społeczne. Zamiast koncentrować się na przystosowaniu jednostki do środowiska – należy zastanowić się, jak przystosować to środowisko do jej potrzeb.

W centrum zainteresowania powinien się więc znaleźć dziś nie pacjent – lecz pełnosprawny obywatel.

  DO KOGO KIEROWANY JEST PROGRAM 

Program kierowany jest do:

 • uczestników warsztatu
 • innych osób niepełnosprawnych pochodzących ze środowiska lokalnego
 • społeczności lokalnej – zwłaszcza do ludzi młodych, a więc dotyczy przede wszystkim młodzieży szkolnej gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz akademickiej
 • rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych
  TREŚCI PROGRAMU 

Główną ideą programu jest uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej oraz uczestnictwo społeczności lokalnej w życiu Warsztatu Terapii Zajęciowej.

 

Założenie to wykonane będzie poprzez:

1)      realizację programu edukacyjnego pt. „Usuwamy wewnętrzne bariery…”,

2)      realizację programu integracyjno-edukacyjnego „Drzwi otwarte w WTZ”,

3)      organizowanie wystaw i aukcji prac artystycznych wykonywanych przez uczestników warsztatu,

4)      organizowanie  oraz prezentację spektakli teatralnych, występów artystycznych i spotkań okolicznościowych w wykonaniu niepełnosprawnych uczestników WTZ,

5)      odbywanie praktyk przez studentów uczelni łomżyńskich i białostockich oraz słuchaczy Policealnej Szkoły Ochrony Zdrowia w Łomży,

6)      wolontariat – włączenie młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych do prac na rzecz warsztatu,

7)      organizowanie letnich wyjazdów terapeutycznych na wzór „Zielonej szkoły”,

8)      czynny udział uczestników warsztatu w spotkaniach integracyjnych i rekreacyjno-sportowych organizowanych przez środowisko,

9)      udział uczestników warsztatu w przeglądach, festiwalach artystycznych oraz zawodach sportowych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym.

 

 IV  ZADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH OSÓB 

  Program  „Usuwamy wewnętrzne bariery…” 

 Zadania kierownika:

 • informowanie społeczeństwa w środowisku lokalnym
 • sprawy organizacyjne
 • wykonanie filmu dydaktycznego prezentującego działalność WTZ
 • prezentacja placówki
 • zabezpieczenie audiowizualne

Zadania terapeutów:

 • przygotowanie inscenizacji
 • przygotowanie referatów na temat problematyki niepełnosprawności oraz ich prezentacja

   Program „Drzwi otwarte w WTZ” 

Zadania kierownika:

 • sprawy organizacyjne
 • prezentacja placówki

Zadania terapeutów:

 • przygotowanie oraz przeprowadzenie „otwartych” zajęć terapeutycznych

  Wystawy i aukcje prac artystycznych wykonanych przez uczestników WTZ  

Zadania kierownika:

 • organizacja miejsca wystawy i aukcji
 • sprawy organizacyjne

Zadania terapeutów:

 • przeprowadzenie wystawy i aukcji prac

Zadania uczestników:

 • udział w aukcji prac i treningu ekonomicznym

Zadania wolontariuszy:

 • pomoc w przeprowadzeniu wystawy i aukcji
 • opieka nad uczestnikami

     Organizacja spotkań okolicznościowych, spektakli teatralnych, występów artystycznych  

Zadania kierownika:

 • organizacja lokalu
 • informowanie społeczeństwa
 • sprawy organizacyjne

Zadania terapeutów:

 • przygotowanie inscenizacji/występu w ramach zajęć terapeutycznych
 • przygotowanie scenografii, kostiumów, rekwizytów itp.
 • czuwanie nad przebiegiem imprezy

Zdania wolontariuszy:

 • pomoc przy realizacji programu

Zadania rodziców:

 • opieka nad uczestnikami

  Odbywanie praktyk przez studentów

Zadania kierownika:

 • opieka nad studentami
 • organizacja przebiegu praktyk

Zadania terapeutów:

 • przeprowadzenie „zajęć otwartych”

  Wolontariat – włączanie młodzieży szkolnej, osób dorosłych do prac na rzecz WTZ 

Zadania kierownika:

 • pozyskiwanie wolontariuszy
 • przeprowadzanie szkoleń na temat wolontariatu
 • sprawy organizacyjne

     V  SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

 

Lp. Data Rodzaj zajęcia

1.

19.01.2006

Inscenizacja Bożonarodzeniowa dla rodziców. Bal karnawałowy.

2.

21.03.2006

Powitanie wiosny (topienie Marzanny, krótka część artystyczna).

3.

26.03.2006

Udział w III Łomżyńskich Targach Twórczości Artystycznej w ROK w Łomży - wystawa i aukcja prac uczestników WTZ Piątnica.

4.

30.03.2006

Zajęcia dydaktyczno-integracyjne ze słuchaczami Policealnej Szkoły Ochrony Zdrowia w Łomży.

5.

31.03. – 01.04. 2006

Wystawa i aukcja prac uczestników WTZ w WSPiZ im. B. Jańskiego w Łomży.

6.

04.04. – 05.04. 2006

Wystawa i aukcja prac uczestników WTZ w Zespole Szkół w Marianowie.

7.

07.04. – 08.04. 2006

Wystawa i aukcja prac uczestników WTZ w WSA w Łomży.

8.

11.04.2006

Spektakl Wielkanocny „Zmartwychwstał i jest wśród nas” przygotowane przez uczestników WTZ dla młodzieży w GOK w Piątnicy.

9.

12.04.2006

Spektakl Wielkanocny „Zmartwychwstał i jest wśród nas” dla społeczności lokalnej w GOK w Piątnicy.

10.

11.05.2006

Wystawa prac plastycznych w Szkole Podstawowej w Piątnicy.

11.

13.05.2006

Majówka Integracyjna w Białymstoku – występ zespołu estradowego „ARKA”, wystawa prac uczestników WTZ Piątnica.

12.

17.05.2006

Udział uczestników z WTZ Piątnica w Regionalnych Mistrzostwach Osób Niepełnosprawnych w Biegach Przełajowych Województwa Podlaskiego w Bielsku Podlaskim.

13.

02.06.2006

Piknik Rodzinny w Piątnicy – występ zespołu wokalnego „ARKA” oraz  wystawa i aukcja  prac uczestników WTZ Piątnica.

14.

03.06.2006

VI Olimpiada Osób Niepełnosprawnych CARITAS Diecezji Łomżyńskiej - udział uczestników WTZ.

15.

08.06.2006

XI Nadnarwiański Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w GOK w Piątnicy – występ zespołu estradowego „ARKA”.

16.

10.06.2006

Dzień dziecka w Ośrodku Rehabilitacji i Hipoterapii w Kisielnicy.

17.

18.06.2006

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Województwie Podlaskim na scenie „Muszli” w Łomży – występ zespołu  „ARKA” i grupy pantomimicznej. Wystawa prac.

18.

21.06.2006

Spotkanie dydaktyczno-integracyjne z uczniami gimnazjum nr 1 w Łomży

19.

21.08. – 26.08. 2006

Kolonie terapeutyczne w Karwicy Mazurskiej.

20.

28.09.2006

Międzywarsztatowy Przegląd Piosenki w Sejnach – występ zespołu „ARKA”.

21.

06.10. – 08.10. 2006

XIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki, Teatru i Plastyki w Łęcznej -

występ Anny Drągowskiej i zespołu „ARKA”

22.

17.10.2006

Udział w Mszy Świętej ku czci pomordowanych w Jeziorku oraz

zabezpieczenie nagłośnienia.

23.

19.10. – 20.10. 2006

Wystawa prac uczestników WTZ w Zespole Szkół w Marianowie.

24.

25.10.2006

Uroczyste otwarcie Warsztatu w Marianowie – poświęcenie budynku,  występ zespołu „ARKA” i grupy pantomimicznej.

25.

 

6.11. – 9.11. 2006

   

23.11.2006

Praktyka obserwacyjna studentów pedagogiki specjalnej Nauczycielskiego Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku

  

Przegląd Piosenki Religijne w DPS w Łomży – występ zespołu „ARKA” z WTZ.

26.

04.12.2006

Prezentacja programu edukacyjnego poświęconego problematyce osób niepełnosprawnych intelektualnie  pt. „Usuwamy wewnętrzne bariery” w ROK w Łomży.

27.

09.12.2006

Wystawa i aukcja prac uczestników WTZ w WSPiZ im. B. Jańskiego w Łomży.

28.

12.12 – 13.12. 2006

Wystawa i aukcja prac uczestników WTZ w Zespole Szkół w Marianowie.

29.

15.12. - 16.12. 2006

Wystawa i aukcja prac uczestników WTZ w WSA w Łomży.

30.

18.12.2006

Spektakl  Bożonarodzeniowy pt. „Stało się to w Betlejem” dla młodzieży szkolnej przygotowany przez uczestników WTZ. (GOK w Piątnicy)

31.

19.12.2006

Spektakl Bożonarodzeniowy „Stało się to w Betlejem” dla społeczności lokalnej. (GOK w Piątnicy)

    

EWALUACJA PROGRAMU

(Wyniki, upublicznienie osiągniętych wyników)

  

            Czynne uczestnictwo w realizacji programu pozwala uwierzyć osobom niepełnosprawnym, że mogą być pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i że mogą w tym społeczeństwie samodzielnie uczestniczyć. Daje im poczucie pewności siebie, ogranicza lub usuwa kompleksy i bariery.Program przybliża społeczeństwu problematykę niepełnosprawności; poprzez poznanie tej tematyki pozwala spojrzeć na osoby niepełnosprawne z innej perspektywy i uwrażliwia na drugiego człowieka.

Ponieważ jest kierowany głównie do młodzieży szkolnej – staje się dużym krokiem w kierunku rozwoju empatii i tolerancji wśród ludzi młodych, a więc przyszłego pokolenia. Można mieć nadzieję, że takie działania doprowadzą w przyszłości do zmian w zakresie postaw społeczeństwa wobec ludzi cierpiących, którym w przeszłości okazywano pogardę, a dziś, dzięki humanitarnemu podejściu – okazuje się pomoc.

Przedstawiony program ma szansę tę pomoc poszerzać, zwłaszcza, że zadbano w nim o upublicznienie realizowanych treści.

Na bieżąco, zgodnie z harmonogramem, efekty programu będą publikowane na stronie internetowej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie –  www.wtzmarianowo.pl

Pozwoli to przybliżyć omawianą tematykę jeszcze szerzej społeczności niż ta, do której program jest kierowany.

 

Bibliografia

1. Z Warsztatów Terapii Zajęciowej do pracy-rozwiązania systemowe. Materiały konferencyjne, Warszawa 2-3 października 2006, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

2. Radziszewska M. (red.) Informator. Przewodnik osoby niepełnosprawnej, Warszawa 2006, PFRON

3. Radochoński M. Podstawy psychopatologii dla pedagogów, Rzeszów 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegp

Zbigniew Biernacki
wt, 24 kwietnia 2007 22:11
Data ostatniej edycji: cz, 10 maja 2007 09:55:25

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
 1. Analityki ruchu na naszych serwisach
 2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
 3. Personalizowania reklam
 4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę