niedziela, 04 grudnia 2016 napisz DONOS@

PRZETARG NIEOGRANICZONY na zakup z dostawą nowych samochodów poniżej 3,5 t:

- pogotowie techniczne z podwójną kabiną, skrzyniowy – 2 szt, dla MPWiK Sp. z o.o. w Łomży ul. Zjazd 23

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża,

ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13,

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego dwóch fabrycznie nowych samochodów jednej marki poniżej 3,5 t - - samochody pogotowia technicznego z podwójną kabiną, skrzyniowe ( w dalszej treści SIWZ zwane samochody pogotowia technicznego) – 2 szt. z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określono w załącznikach nr 4 i

4a do SIWZ.

Zamawiający żąda aby:

- pojazdy były fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2016 r, oraz wolne od wad technicznych

i prawnych,

- przedmiot zamówienia posiadał parametry techniczne opisane w SIWZ ( załącznik nr 4 i 4a ),

- Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego

tj. ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża w terminie do 20.12.2016 r. oraz przeszkolił 3-ch wskazanych

kierowców z kategorią B w dniu dostaw,

- Wykonawca przed wydaniem pojazdów Zamawiającemu , wykona przeglądy przedsprzedażne,

tzw. zerowe. Wykonanie przeglądów odnotuje w książce przeglądów serwisowych dla każdego

- Wykonawca przed upływem gwarancji dokona bezpłatnego przeglądu każdego pojazdu i usunie

stwierdzone usterki.

Do każdego wydanego pojazdu Wykonawca dołączy :

- świadectwo homologacji , w tym homologacji haka ,wystawione zgodnie z obowiązującą Ustawą –

Prawo o ruchu drogowym,

- książkę przeglądów serwisowych,

- kartę pojazdu.

- instrukcję obsługi,

- dokument gwarancji Wykonawcy i producenta.

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w formie:

a) papierowej (bezpłatnie) w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23.

b) elektronicznej ze strony internetowej zamawiającego www.mpwik.4lomza.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) http://www.mpwik.biplomza.pl

3. Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Wiesław Walentowicz

tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78 wew. 33 w godz. od 7.00 do 15.00.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.12. 2016 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w § 12 ust.1 Regulaminu i spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Zamawiający wymaga wniesienie wadium.

8. Kryterium wyboru ofert jest: Cena [PLN] – waga 100%

9. Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 w sekretariacie-pokój nr 101.

10. Termin składania ofert upływa 10.11.2016 r. o godz. 10 00

11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2016 r. .o godz. 1030 w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży przy ul. Zjazd 23 w Sali Nr2 parterze.

13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

14. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

15. Zamawiający nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej.

16. Zmawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

mpwik
śr, 02 listopada 2016 13:10
Data ostatniej edycji: 2016-11-10 12:29:28

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0