sobota, 10 grudnia 2016 napisz DONOS@

Przetarg nieograniczony

na wykonanie przewiertów sterowanych i przecisków mechanicznych dla robót wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Łomży.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża,

ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax. (086) 216 28 13,

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu:

- przewiertów sterowanych rurą PE o średnicy:

160 mm – ok. 1080 mb – sieć wodociągowa w ul. Zawady Przedmieście , ul. Pileckiego

200 mm – ok. 350 mb – sieć wodociągowa w ul. Zjazd

200 mm – ok.400 mb – kanał sanitarny w ul. Pileckiego

- przecisków mechanicznych rurą stalową o średnicy 315- ok.40 mb – kanał sanitarny ul. Pileckiego

Wspólny Słownik Zamówień (CPV ) – 452313008.

Przewierty sterowane i przeciski mechaniczne będą wykonywane z materiałów Wykonawcy i realizowane dla robót inwestycyjnych realizowanych przez MPWiK Sp. z o.o. na terenie miasta Łomży.

Rury wykonawcy wielowarstwowe do przewiertów sterowanych typu:

HDPE PE 100 RC lub SDR 17 – średnica 160 mm

HDPE PE 100 RC lub SDR 17 - średnica 200 mm

Rura stalowa o średnicy 323,9/8,8 mm

Zamawiający wymaga zastosowanie rur do budowy sieci wodociągowej z atestem higienicznym do wody pitnej, a w przypadku kanału sanitarnego rury do budowy kanalizacji sanitarnej.

 

Prace powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją lub mapami geodezyjnymi - każdorazowo dostarczonymi przez Zamawiającego.

W ramach przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy :

1. Wykonać przedmiot zamówienia w terminie podanym w pkt. 7 SIWZ.

2. Zabezpieczyć teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego wygrodzenia terenu budowy.

3. Zapewnić sprzęt ( maszyny, urządzenia ) i kadrę w odpowiedniej ilości i o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

4. Uzyskać stosowne zezwolenia zarządcy dróg dotyczące transportu maszyn potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy.

5. Wykonać prace w obrębie urządzeń uzbrojenia terenu pod nadzorem właścicieli uzbrojenia oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe, które należy przekazać Zamawiającemu.

 

Obowiązki Zamawiającego:

1. Kompleksowa obsługa geodezyjna ( wytyczenie trasy przecisku lub przewiertu oraz inwentaryzacja powykonawcza).

2. Uzyskanie zezwolenia na wejście w teren, zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót.

3. Zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi pracami.

4. Przejęcie wykopów do dalszych prac montażowych.

5. Dokonanie odbioru robót.

6. Zapłata umówionego wynagrodzenia.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat.

 

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w formie:

a) papierowej (bezpłatnie) w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23.

b) elektronicznej ze strony internetowej zamawiającego www.mpwik.4lomza.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) http://www.mpwik.biplomza.pl

 

3. Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Antoni Borawski

tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78 wew. 23 w godz. od 7.00 do 15.00.

 

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

6. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2016 r.

 

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

8. Zamawiający wymaga wniesienie wadium.

 

9. Kryterium wyboru ofert jest: najniższa cena brutto - 100 %

 

10.Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 w sekretariacie-pokój nr 101.

 

11.Termin składania ofert upływa 7.09.2016 r. o godz. 10 00

12.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

13.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.09.2016 r .o godz. 1030 w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży przy ul. Zjazd 23 w Sali Nr2 parterze.

 

14. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

15. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

16. Zamawiający nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej.

 

17. Zmawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

mpwik
wt, 23 sierpnia 2016 19:47
Data ostatniej edycji: 2016-08-23 19:51:44

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0