poniedziałek, 05 grudnia 2016 napisz DONOS@

Przetarg nieograniczony

na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Pileckiego w Łomży

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża,

ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13,

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Pileckiego w Łomży na odcinku od skrzyżowania z ul. Akademicką do ul. Spokojnej. Włączenie do istniejących sieci wodociągowej i sanitarnej w ul. Akademickiej i Spokojnej zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Biuro Projektowe ZARYS Dariusz i Katarzyna Ciszewscy spółka cywilna, ul. Dworna 47/6, Łomża.

Inwestycja będzie realizowana na zgłoszenie nr BUD.6743.3.11.2016

Realizacja inwestycji obejmuje:

- sieć wodociągową PE100 SDR 17 Dn 110 x 6,6 wraz z hydrantami nadziemnymi o długości 476,5 m

- kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC –U klasy S Dn 200 o i studniami betonowymi Dn 1200 mm, całkowita długości kanałów 390,0 m

Na trasie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej występują chodniki i ścieżki rowerowe.

Ułożenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy wykonać metodą wykopu otwartego z odbudowaniem nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych po ułożeniu rurociągów.

Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera załączona do SIWZ dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót jako materiał pomocniczy.

 

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w formie:

a) papierowej (bezpłatnie) w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23.

b) elektronicznej ze strony internetowej zamawiającego www.mpwik.4lomza.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) http://www.mpwik.biplomza.pl

 

3. Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Piotr Kaczyński

tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78 wew. 25 w godz. od 7.00 do 15.00.

 

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2016 r.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

 

9. Kryterium wyboru ofert jest: najniższa cena brutto - 100 %

 

10..Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 w sekretariacie-pokój nr 101.

 

11.Termin składania ofert upływa 8.08.2016 r. o godz. 10 00

12.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

13.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.08.2016 r .o godz. 1030 w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży przy ul. Zjazd 23 w Sali Nr2 parterze.

 

14. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

15. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

16. Zamawiający nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej.

 

17. Zmawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

mpwik
pt, 22 lipca 2016 10:08
Data ostatniej edycji: 2016-07-22 10:14:04

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0