czwartek, 08 grudnia 2016 napisz DONOS@

Przetarg nieograniczony na

pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu ( Inwestora Zastępczego ) dla projektu pn:
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowogrodzkiej w Łomży

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża,

ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13,

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży i Procedurą wewnętrzną udzielania zamówień do wydatków ponoszonych w ramach projektu od 50 tys. zł netto do tzw. progów unijnych - zgodnie z zasadą konkurencyjności - załącznik nr 6 do Regulaminu.

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Inżynier kontraktu” dla Projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowogrodzkiej w Łomży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.

Celem Projektu jest przedsięwzięcie polegające na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków i budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Nowogrodzkiej. Zrealizowany zostanie w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o., oraz Jerzego Zawadzkiego Usługi projektowe, Kosztorysowanie, Nadzory budowlane 18-100 Łapy ul. Długa 10 i Zakład Instalacyjno-Inżynieryjny Sp.j. W. Jemielity, T. Smoliński z siedzibą w Łomży, ul. Przemysłowa 3.

Usługa Inżyniera Kontraktu, realizowana w ramach Projektu, polegać będzie na nadzorze technicznym i merytorycznym przez cały okres realizacji Projektu tj. zarządzaniu zadaniami inwestycyjnymi, w tym przygotowaniu (łącznie z pomocą prawną w zakresie ustawy Pzp), organizacji, nadzorze, koordynacji i zakończeniu całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją Projektu. Oznacza to co najmniej pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, kontroli zgodności wykonywanych robót m. in. z dokumentacją projektową, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy inżynierskiej, kontroli zgodności wykonywanych dostaw i usług, sporządzanie raportów, koordynowanie rozliczeń finansowych Projektu oraz uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym w ramach n/w zadań.

Przewiduje się w Projekcie postępowania na wyłonienie wykonawcy w ramach następujących zadań:

Zadanie 1: rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łomży,

Zadanie 2: budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Nowogrodzkiej.

W ramach obu powyższych zadań planowane jest również przeprowadzenie kampanii oraz działania promocyjnych Projektu.

Zadanie 3: Audyt wewnętrzny Projektu.

Celem zadania będzie weryfikacja prawidłowości realizacji Projektu. Audyt wewnętrzny zostanie przeprowadzony po przekroczeniu co najmniej 50% wartości budżetu.

 

 

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w formie:

a) papierowej (bezpłatnie) w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23.

b) elektronicznej ze strony internetowej zamawiającego www.mpwik.4lomza.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) http://www.mpwik.biplomza.pl

 

3. Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Krzysztof Duda

tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78 wew. 22 w godz. od 7.00 do 15.00.

 

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

 

Rozpoczęcie: Od rozstrzygnięcia przetargu na Inżyniera Kontraktu i podpisania umowy do czasu ostatecznego rozliczenia inwestycji , orientacyjnie do dnia 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem uzyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nie uzyskanie środków uprawnia Zamawiającego do unieważnienia przetargu lub jednostronnego rozwiązania umowy z Wykonawcą bez żadnych wzajemnych roszczeń stron

Planowany okres realizacji robót budowlanych: 2017-2020 rok.

 

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

9. Kryterium wyboru ofert jest:

1) Cena [PLN] – waga 60%

2) Jakość – 40%

 

 

10..Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 w sekretariacie-pokój nr 101.

 

11.Termin składania ofert upływa 14.07.2016 r. o godz. 10 00

12.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

13.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2016 r. .o godz. 1030 w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży przy ul. Zjazd 23 w Sali Nr2 parterze.

 

14. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

15. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

16. Zamawiający nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej.

 

17. Zmawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego..

mpwik
wt, 05 lipca 2016 08:42
Data ostatniej edycji: 2016-07-05 08:43:43

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0