sobota, 10 grudnia 2016 napisz DONOS@

Przetarg nieograniczony

na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowogrodzkiej w Łomży

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża,

ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13,

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowogrodzkiej w Łomży i włączenie jej do istniejącej kanalizacji sanitarnej DN 200 w ul. Nowogrodzkiej zgodnie z dokumentacją projektową oraz decyzją pozwolenia na budowę Nr 111/2014.

Realizacja inwestycji obejmuje:

- kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC –U klasy S dn 200 o długości 871,5 m

- kanalizację sanitarną tłoczną z rur PE dn 90 x 5,4 o długości 1036 m

- dostawę i montaż dwóch przepompowni ścieków:

P1 – dwie pompy pracujące naprzemiennie o wydajności 4 l/s i

wysokości podnoszenia 12,77 m

P2 - dwie pompy pracujące naprzemiennie o wydajności 4 l/s i

wysokości podnoszenia 8,77 m

Praca pompowni powinna być zwizualizowana w dyspozytorni MPWiK w Łomży w oparciu o istniejący system monitoringu wraz z możliwością pełnego sterowania ze stanowiska dyspozytorskiego w czasie rzeczywistym.

Na trasie kanalizacji występują drogi o nawierzchni asfaltowej oraz rzeczka Łomżyczka. Przejście pod rzeczką wykonać przewiertem sterowanym rurą PE 160, L = 55 m.

Ułożenie kanalizacji w drodze należy wykonać metodą wykopu otwartego z odbudowaniem nawierzchni asfaltowej po ułożeniu rurociągów.

Z uwagi na wysoki poziom wody należy przyjąć odwodnienie wykopów przy budowaniu przepompowni ścieków. W tym celu należy zastosować instalację igłofiltrów IgE-81 w układzie jednopiętrowym.

 

Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera załączona do SIWZ dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót jako materiał pomocniczy.

 

 

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w formie:

a) papierowej (bezpłatnie) w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23.

b) elektronicznej ze strony internetowej zamawiającego www.mpwik.4lomza.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) http://www.mpwik.biplomza.pl

 

3. Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Krzysztof Duda

tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78 wew. 22 w godz. od 7.00 do 15.00.

 

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

- wykonanie kanału sanitarnego i odbudowa drogi do 30 września 2016 r.

- montaż i uruchomienie przepompowni ścieków do 30 grudnia 2016 r.

 

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

 

9. Kryterium wyboru ofert jest: najniższa wartość łączna brutto - 100 %

 

10..Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 w sekretariacie-pokój nr 101.

 

11.Termin składania ofert upływa 16.05.2016 r. o godz. 10 00

12.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

13.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2016 r .o godz. 1030 w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży przy ul. Zjazd 23 w Sali Nr2 parterze.

 

14. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

15. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

16. Zamawiający nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej.

 

17. Zmawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

mpwik
pt, 29 kwietnia 2016 08:53
Data ostatniej edycji: 2016-05-12 12:40:24

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0