sobota, 03 grudnia 2016 napisz DONOS@

Przetarg nieograniczony na

dostawę wodomierzy nowych, nadajników impulsów i modułów radiowych do systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz odkupienie wodomierzy używanych (w ramach rozliczenia) i transportem do Zakładu Wodociągów w Łomży.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża,

ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13,

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy nowych, nadajników impulsów i modułów radiowych do systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz odkupienie wodomierzy używanych (w ramach rozliczenia) i transportem do Zakładu Wodociągów w Łomży.

Szczegółowy zakres został określony w pkt. 3 SIWZ.

  1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w formie:

a) papierowej (bezpłatnie) w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23.

b) elektronicznej – ze strony internetowej zamawiającego www.mpwik.4lomza.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) http://www.mpwik.biplomza.pl

  1. Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Antoni Borawski

tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78 wew. 45 w godz. od 7.00 do 15.00.

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  2. Termin wykonania zamówienia: Zgodnie z zamówieniami - wg potrzeb, w ciągu 1 roku od podpisania umowy.
  3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  4. Zamawiający nie wymaga wniesieniawadium.
  5. Kryterium wyboru ofert jest: najniższa wartość łączna brutto - 100 %

9..Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 w sekretariacie-pokój nr 101.

10.Termin składania ofert upływa 15.04.2016 r. o godz. 10 00

11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2016 r. o godz. 1030 w Zakładzie Wodociągów budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży przy ul. Zjazd 23 w sali

Nr2 parterze.

13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej;

14. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

15. Zamawiający nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej;

16. Zmawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

mpwik
pt, 01 kwietnia 2016 07:44
Data ostatniej edycji: 2016-04-01 07:47:24

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0