sobota, 10 grudnia 2016 napisz DONOS@

Przetarg nieograniczony

na na wykonanie dokumentacji i budowę sieci wodociągowo –kanalizacyjnej w sięgaczu ul. Piłsudskiego oraz budowę kanału sanitarnego w ul. Wiosennej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża,

ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13,

Łomża, 2016.03.31

 

Modyfikacja treści ogłoszenia , SIWZ i dokumentacji projektowej

Modyfikacja treści ogłoszenia :

1. Opis przedmiotu zamówienia – pkt.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej zgodnie z dokumentacją projektową – długość kanału sanitarnego – 160,9 m na odcinku S1 – S12.

Modyfikacja treści SIWZ :

3. Opis przedmiotu zamówienia - pkt.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej zgodnie z dokumentacją projektową – długość kanału sanitarnego – 160,9 m na odcinku S1 – S12.

Dokumentacja projektowa:

Rys.10 Projekt Budowlany – profil kanalizacji sanitarnej odcinek S5 –S12

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań:

1. Wykonanie dokumentacji i budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w sięgaczu ul. Piłsudskiego na działce o numerze 23127/6 ( w załączeniu mapka w skali 1:500 )

Długość kanału sanitarnego ok. 65 m.

Długość sieci wodociągowej ok. 65 m.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Łomży zgodnie z dokumentacją projektową .

Długość kanału sanitarnego - 160,9 m na odcinku S1– S12.

Kanalizację sanitarną należy wykonać z rur PVC-U SN8 SDR34 lite o średnicy 200 mm i połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe.

Z uwagi na istniejącą nawierzchnię ulicy Przykoszarowej i wlotu z tej ulicy w ulicę Wiosenną odcinki kanalizacji sanitarnej oznaczone S9-S10 i S11-S12 należy wykonać przy zastosowaniu rur przewiertowych jako rur osłonowych.

Prace należy powiązać z budową drogi prowadzoną przez Urząd Miasta.

Szczegółowy zakres został określony w pkt. 3 SIWZ.

 

2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w formie:

a) papierowej (bezpłatnie) w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23.

b) elektronicznej – ze strony internetowej zamawiającego www.mpwik.4lomza.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) http://www.mpwik.biplomza.pl

3. Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Krzysztof Duda

tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78 wew. 22 w godz. od 7.00 do 15.00.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie Nr1 - 30 września 2016 r.

Zadanie Nr2 - 30 czerwiec 2016 r.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

9. Kryterium wyboru ofert jest: najniższa wartość łączna brutto - 100 %O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 w sekretariacie-pokój nr 101.

11.Termin składania ofert upływa 8.04.2016 r. o godz. 10 00

12.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.04.2016 r.o godz. 1030 w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży przy ul. Zjazd 23 w Sali Nr2 parterze.

14. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej;

15. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

16. Zamawiający nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej;

17. Zmawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

mpwik
pt, 25 marca 2016 09:51
Data ostatniej edycji: 2016-04-01 13:12:44

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0