poniedziałek, 05 grudnia 2016 napisz DONOS@

NOWE TARYFY ROK 2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 działając w trybie art. 24 ust. 9 w związku z art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 139) ogłasza na okres obowiązywania od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łomża oraz na terenie Gminy Piątnica:

A. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łomży na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

I Podział na grupy odbiorców

 

1) gospodarstwa domowe (w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków) – grupa 1

2) pozostali odbiorcy wody i dostawcy ścieków – grupa 2

3) „masowi odbiorcy wody” – pobierający z jednego punktu pomiarowego (wodomierza) co najmniej 25.000 m3 w kwartalnym okresie rozliczeniowym – grupa 3

 

II Wysokość obowiązujących cen i stawek opłat z doliczonym podatkiem od towarów i usług
wynosi:

 

Ceny i stawki opłat
Jednostka miary
Cena/stawka
netto
brutto

 

Cena za dostawę wody

- grupa 1

- grupa 2

- grupa 3

 

zł./m3

zł./m3

zł./m3

 

2,84

2,91

2,34

 

3,07

3,14

2,53

Cena za odprowadzanie ścieków

- grupa 1 i grupa 2

 

zł./m3

 

5,15

 

5,56

Stawka opłaty abonamentowej

za dostawę wody 1)

 

zł./m-c/odbiorca/dostawca

 

5,00

 

5,40

Stawka opłaty abonamentowej
za odprowadzenie ścieków 1)

 

zł./m-c/odbiorca/dostawca

 

5,00

 

5,40

1) w przypadku jednoczesnych dostaw wody i odbioru ścieków pobiera się jedną stawkę opłaty abonamentowej

 

B. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Piątnica na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

I Podział na grupy odbiorców

 

1) gospodarstwa domowe (w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków bez wykorzystania
przepompowni przydomowych ) – grupa 1

2) gospodarstwa domowe (w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków z wykorzystaniem przepompowni przydomowych) – grupa 2

3) pozostali odbiorcy wody i dostawcy ścieków – grupa 3

 

II Wysokość obowiązujących cen i stawek opłat z doliczonym podatkiem od towarów i usług wynosi:

Ceny i stawki opłat
Jednostka miary
Cena/stawka
netto
brutto

 

Cena za dostawę wody

- grupa 1

- grupa 2

- grupa 3

 

zł./m3

zł./m3

zł./m3

 

2,30

2,30

2,78

 

2,48

2,48

3,00

 

Cena za odprowadzenie ścieków

- grupa 1

- grupa 2

- grupa 3

 

zł./m3

zł./m3

zł./m3

 

6,72

6,54

6,72

 

7,26

7,06

7,26

Stawka opłaty abonamentowej
za dostawę wody 1)

 

zł./m-c/odbiorca/dostawca

 

5,00

 

5,40

Stawka opłaty abonamentowej
za odprowadzenie ścieków 1)

 

zł./m-c/odbiorca/dostawca

 

5,00

 

5,40

1) w przypadku jednoczesnych dostaw wody i odbioru ścieków pobiera się jedną stawkę opłaty abonamentowej

C. Przedmiotem prowadzonej przez MPWiK Sp. z o.o. w Łomży działalności jest w szczególności:

 

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na poborze, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz eksploatacji urządzeń i sieci wodociągowych,

2) zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych.

Wspólne wykonywanie przez Miasto Łomża i Gminę Piątnica zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynika z Porozumienia Międzygminnego z dnia 01.02.2011r.

 

D. Szczegółowe zasady:

 

1) dostaw wody i odbioru ścieków,

2) warunków rozliczeń należności za świadczone usługi,

3) standardów jakościowych obsługi odbiorców usług są określone w :

- Uchwale nr 377/LVIII/05 Rady Miejskiej Łomży z dn.14 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego nr 8 z dn. 7 stycznia 2006r., poz.96).

- umowach zawieranych z odbiorcami usług o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

 

Zarząd Spółki

MPWiK Sp. z o.o. w Łomży

 

mpwik
pt, 18 grudnia 2015 10:12
Data ostatniej edycji: 2015-12-18 10:15:09

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0