czwartek, 08 grudnia 2016 napisz DONOS@

Łomża: PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zakup z dostawą 2-ch nowych samochodów poniżej 3,5 t: - pogotowie techniczne z podwójną kabiną, skrzyniowy - 1 szt, - osobowy- 1 szt, dla MPWiK Sp. z o.o. w Łomży ul. Zjazd 23
Numer ogłoszenia: 284640 - 2015; data zamieszczenia: 26.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży , ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2166277, faks 086 2162813.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpwik.4lomza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY na zakup z dostawą 2-ch nowych samochodów poniżej 3,5 t: - pogotowie techniczne z podwójną kabiną, skrzyniowy - 1 szt, - osobowy- 1 szt, dla MPWiK Sp. z o.o. w Łomży ul. Zjazd 23.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą fabrycznie nowych samochodów jednej marki poniżej 3,5 t : - samochód pogotowie techniczne z podwójną kabiną, skrzyniowy ( w dalszej treści SIWZ zwany samochód pogotowie techniczne), - osobowy ( w dalszej treści SIWZ zwany samochód osobowy). Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określono w załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ. 2. Zamawiający żąda aby: - pojazdy były fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2015 r, oraz wolne od wad technicznych i prawnych, - przedmiot zamówienia posiadał parametry techniczne opisane w SIWZ ( załączniki nr 3 i 4), - Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego tj. ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża w terminie do 30.11.2015 r. oraz przeszkolił 3-ch wskazanych kierowców z kategorią B w dniu dostaw, - Wykonawca przed wydaniem pojazdów Zamawiającemu , wykona przeglądy przedsprzedażne, tzw. zerowe. Wykonanie przeglądów odnotuje w książce przeglądów serwisowych dla każdego pojazdu. - Wykonawca przed upływem gwarancji dokona bezpłatnego przeglądu każdego pojazdu i usunie stwierdzone usterki. 3. Do każdego wydanego pojazdu Wykonawca dołączy : - świadectwo homologacji wystawione zgodnie z obowiązującą Ustawą -Prawo o ruchu drogowym, - książkę przeglądów serwisowych, - kartę pojazdu. - dokument gwarancji Wykonawcy i producenta..

II.1.5)

Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.61.00-0, 34.11.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 5.000,00 zł w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.); do kasy MPWiK Sp. z o.o. lub na konto bankowe Pekao S.A. nr 58 1240 5282 1111 0000 4896 5695. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Oświadczenie, że, posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Oświadczenie, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie Wykaz minimum 1 dostawy w Polsce fabrycznie nowej, obejmujący zakres co najmniej zbliżony do niniejszego zamówienia, wykonanej przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem : typu, wartości, daty dostawy, użytkownika wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wymieniona w wykazie dostawa została wykonana należycie, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 5.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Oświadczenie, że, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Oświadczenie, że, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Oświadczenie, że, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Najniższe zużycie energii - 10

IV.2.2)

Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://mpwik.biplomza.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży ul. Zjazd 23 18-400 Łomża...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 (sekretariat) I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

mpwik
pon, 26 października 2015 09:43
Data ostatniej edycji: 2015-10-26 09:46:28

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0