niedziela, 11 grudnia 2016 napisz DONOS@

Przetarg nieograniczony

na wykonanie projektu modernizacji systemu cieplnego i elektrycznego Oczyszczalni Ścieków MPWiK w Łomży pod kątem podniesienia sprawności, efektywności oraz bezpieczeństwa pracy w sytuacjach kryzysowych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża,
ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13,

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.
Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

1.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest :
a) zaprojektowanie instalacji agregatu kogeneracyjnego na gaz ziemny oraz
analiza i przebudowa układu cieplnego oczyszczalni miejskiej w Łomży pod kątem ujednolicenia
parametrów, zwiększenia sprawności i uelastycznienia sterowania systemu cieplnego.
Dokumentacja zwana „ Opracowanie projektu uporządkowania gospodarki cieplnej „
b) zaprojektowanie i rozbudowa systemu rozdzielnic nn i SN w celu odbioru wyprodukowanej
energii, z możliwością odsprzedaży nadmiaru energii elektrycznej lub pracy wyspowej
agregatów. Zaprojektowanie kompletnego układu pomiarowego ze zdalnym przesyłem danych w
układzie rozliczeniowym zakup-oddawanie. Dokumentacja zwana „Opracowanie projektu
modernizacji instalacji energetycznej”
2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w formie:
a) papierowej w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23.
b) elektronicznej – ze strony internetowej zamawiającego www.mpwik.4lomza.pl oraz na stronie www.mpwik.biplomza.pl/
3. Uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest Ludwik Chełstowski i Jarosław Kopańczyk tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78 w 37 lub 18 w godz. od 800 do 1500
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia:
- projekty budowlane i wnioski o pozwolenie na budowę do 30 maja 2015 r.
- pozostała dokumentacja do 31 sierpnia 2015 r.
- nadzór autorski orientacyjnie ok.2020 r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
9. Kryterium wyboru ofert jest: cena -100 %
10.Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 w sekretariacie-pokój nr 101. Termin składania ofert upływa 5.02.2015 r. o godz. 10 00
11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.02.2015 r. o godz. 1015 w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży przy ul. Zjazd 23 w sali nr 2 na parterze.

mpwik
śr, 21 stycznia 2015 11:03
Data ostatniej edycji: 2015-01-21 11:05:47

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0