czwartek, 08 grudnia 2016 napisz DONOS@

Koncepcja Przedszkola Publicznego Nr5 w Łomży

Przedszkole posiada Koncepcję Pracy na lata 2013 - 2016 opracowaną przez Radę Pedagogiczną we współpracy z rodzicami. Koncepcja wynika z diagnozy potrzeb wychowanków, specyfiki pracy przedszkola i zidentyfikowanych potrzeb środowiska lokalnego. Na początku każdego roku szkolnego Koncepcja może być zmodyfikowana na wniosek Rady Pedagogicznej lub rodziców. Rodzice zostają zapoznani z Koncepcją każdego roku szkolnego na pierwszym zebraniu rodziców.

  Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży

Koncepcja

pracy

przedszkola

na lata 2013 - 2016

 Łomża 2013

 

Struktura dokumentu

I.

Charakterystyka przedszkola

II.

Otoczenie przedszkola

III.

Cele strategiczne- kierunki rozwoju

IV.

Model absolwenta

V.

Monitoring, okres ewaluacji

VI

Roczne plany pracy przedszkola

 I.CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

·         Dane ogólne o przedszkolu:

Nazwa placówki: Przedszkole Publiczne nr 5

Adres przedszkola: ul. Sikorskiego 216 18-400 Łomża

Telefon: 862182236

e-mail:przedszkole.5.lomza@interia.pl

Strona internetowa: www.przedszkole5.4lomza.pl

Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: mgr Jadwiga Juchniewicz

Organ prowadzący przedszkole: Urząd Miasta w Łomży

Organ nadzorujący przedszkole: Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Liczba oddziałów: 5

Liczba sal: 5

Liczba dzieci ogółem: 125

 

·         Historia, lokalizacja przedszkola.

Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży powstało 16 listopada 1947 roku. W 2007 roku obchodziło jubileusz 60-lecia istnienia. Jest przedszkolem wielopokoleniowym. Inicjatywa jego stworzenia była uprzedzona powołaniem, w sierpniu 1945 roku przez ówczesnego biskupa Ordynariusza Stanisława Kostkę Łukomskiego. W pierwszych latach działalności w placówce zatrudnione były siostry zakonne ze zgromadzenia sióstr służek NMPN. Pierwszą kierowniczką placówki została siostra Helena Janisz (1947 – 1960).  W latach 1960 – 1975 kierowniczką była Aleksandra Salomończyk,  od 1975 – 1986 funkcję dyrektora sprawowała Teresa Grudzińska. Od roku 1986 stanowisko dyrektora objęła Pani Jadwiga Juchniewicz.

         Przedszkole zlokalizowane jest w centrum miasta. Mieści się w wolnostojącym, parterowym budynku z poddaszem zaadaptowanym na potrzeby placówki przedszkolnej. Posiada duży, zadrzewiony ogród do zabaw ruchowych w ciągu całego roku. Każda grupa wiekowa ma swój plac zabaw. Budynek usytuowany jest blisko głównej ulicy Sikorskiego, przy której znajduje się parking przedszkolny. Częściowo otoczony jest blokami mieszkalnymi. W pobliżu znajduje się Przedszkole Publiczne nr 4, Przedszkole Publiczne nr 9, Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Publiczne Gimnazjum nr 1. W niedalekiej odległości mieści się Miejska Pływalnia nr 2, a także kościół Miłosierdzia Bożego.

         W przedszkolu szczególnie w ostatnich latach przeprowadzone zostały duże remonty, między innymi wymieniono dach, zlikwidowano piece i zainstalowano centralne ogrzewanie, zainstalowano ciepłą wodę, wymieniono większość stolarki okiennej.  Budynek został ocieplony, zrobiono elewację.

·         Baza przedszkolna

Placówka posiada:

- 5 sal przedszkolnych, dobrze wyposażonych.

- Pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt dostosowane są do wieku rozwoju i potrzeb dzieci.

- Gabinet logopedyczny, słabo wyposażony.

- Brak sali gimnastycznej,

- Brak łazienek dla każdej grupy (gr. II i IV oraz III i V  mają wspólną łazienkę).

- Wspólne szatnie.

- Małe pomieszczenia kuchenne i magazynowe.

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle modernizujemy swoją bazę lokalową.

·         Dzieci uczęszczające do przedszkola

W przedszkolu do roku 2013 było 4 grupy wiekowe dzieci. Obecnie jest 5 grup wiekowych (2-3, 3- 4, 4, 5, 6 latki).

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w ostatnich pięciu latach:

Rok szkolny 2008/2009 – 99 dzieci

Rok szkolny 2009/2010 – 110 dzieci

Rok szkolny 2010/2011 – 115 dzieci

Rok szkolny 2011/2012 - 124 dzieci

Rok szkolny 2012/2013 - 124 dzieci

Rok szkolny 2013/2014 - 157 dzieci

Rok szkolny 2014/2015 - 125 dzieci

Od września 2013 roku zmodernizowano salę i  utworzono dodatkowo grupę V.

·         Kadra pedagogiczna – 16 nauczycieli

- 5 dyplomowanych

- 4 mianowanych

- 5 kontraktowych

- 2 stażysta

- 12 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe mgr z wychowania przedszkolnego.

- 2 licencjat

Wśród nauczycieli zatrudnieni są specjaliści:

-logopeda,

-nauczyciel rytmiki,

-religii,

-gimnastyki korekcyjnej,

Brak psychologa 

Cała kadra dba o własne doskonalenie i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Korzystając z ofert Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, systematycznie uczestniczą w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach.

Staż pracy nauczycielek mieści się od 0 do 35 lat.

·         Personel administracyjno-techniczny liczy 12 osób

-1 księgowa,

-1 referent,

-1 referent-intendent,

-1 specjalista BHP,

-3 kucharki (1 szefowa i 2 pomoce),

-6 pomocy nauczycieli,

-1 pracownik gospodarczy.

Za mało kucharek. Brakuje sprzętu gospodarstwa domowego.

Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola (zbieranie odpłatności, zakupy itp.) oraz planowaniem i zaopatrzeniem w żywność, środki czystości itp.

Personel pomocniczy między innymi dba o przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki. 

II. OTOCZENIE PRZEDSZKOLA 

·         Demograficzne

Na przestrzeni 5 lat nastąpił wzrost ilości dzieci przyjętych do przedszkola. Od września 2013 roku powstała nowa grupa wiekowa.

·         Ekonomiczne

W naszym przedszkolu w większości są rodzice pracujący. Są to ludzie młodzi  z  wykształceniem wyższym, średnim i zawodowym. Sytuacja rodzinna ogólnie jest dobra.

·         Naturalne

W naszym przedszkolu dzieci rozwijają się w swoim własnym tempie i zgodnie z własnym rytmem, według indywidualnych możliwości, uczą się samodzielności i niezależności od dorosłych . Poprzez specjalnie przygotowane sale otoczenie wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz materiały przygotowane przez nauczycieli dzieci zdobywają umiejętności i wiedzę z różnych zakresów . W poszczególnych salach znajdują się również materiały do działań plastycznych , konstrukcyjnych , gry i układanki.

·         Kulturowe

Tradycją naszego przedszkola jest organizowanie pikników rodzinnych, przedstawień teatralnych i uroczystości przedszkolnych. Takich jak: Jasełka, Pasowanie na starszaka, uroczystość z okazji  Odzyskania Niepodległości, Dzień Babci i Dziadka, Święto Matki i Ojca, Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Udział w konkursach muzycznych i recytatorskich: Mama ,tata i ja, Mini Playback Show-  Festiwal Big-Bit. Od wielu lat prowadzenie kroniki przedszkolnej i redagowanie  gazetki przedszkolnej.

Sukcesy i osiągnięcia

Nasze przedszkole zdobyło tytuł  „Szkoły Odkrywców Talentów’, „Przedszkole Dobrze Przygotowujące Do Szkoły” oraz „Bezpieczne Przedszkole”. Od wielu lat bierze udział w różnych konkursach recytatorskich, muzycznych, plastycznych, teatralnych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim jak i ogólnopolskim. 

III. CELE STRATEGICZNE

I. CEL STRATEGICZNY:  Doposażyć w sprzęt plac zabaw i dokonać modernizacji budynku, poprzez pozyskanie środków unijnych przy współpracy z Urzędem Miasta Łomży.

ZADANIA DO REALIZACJI:

1.      Rozpoznać możliwości pozyskania środków finansowych na doposażenie budynku i placu zabaw.

2.      Podjąć formalne działania służące zdobyciu środków na zrealizowanie celu.

3.      Rozpocząć realizację podstawowego celu w miarę osiągniętych środków finansowych.

4.      Popularyzować i dzielić się przykładami dobrych praktyk w środowisku lokalnym.

II. CEL STRATEGICZNY: Zmodyfikować kierunki pracy opiekuńczo – wychowawczej dostosowując do podstaw programu wychowania przedszkolnego.

ZADANIA DO REALIZACJI:

1.      Rozpoznawać możliwości psychofizyczne dzieci oraz ich sytuacje rodzinną.

2.      Wdrażać dzieci do samodzielności i rozwijać ich różnorodną aktywność.

3.      Podejmować działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie zachowań dzieci.

4.      Rozszerzać metody i formy współpracy nauczycieli w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów i realizacji zadań placówki.

5.      Okresowo analizować efekty podejmowanych działań wychowawczych i opiekuńczych i w miarę potrzeb dokonywać modyfikacji. 

III.CEL STRATEGICZNY: Doskonalić umiejętności w zakresie prowadzenia analizy efektów  wdrażania podstawy programowej.

ZADANIA DO REALIZACJI:

1.Doskonalić umiejętność pracy zespołowej nauczycieli

2.Rozszerzyć metody i formy współpracy nauczycieli w zakresie wspólnego 

   rozwiązywania problemów i realizacji zadań placówki.

3. W większym zakresie wśród nauczycieli stosować dzielenie się zdobyta wiedzą i umiejętnościami oraz przykładami dobrych praktyk. 

IV.CEL STRATEGICZNY: Rozszerzać formy i metody współpracy z rodzicami.

ZADANIA DO REALIZACJI:

1.      Wspólnie z rodzicami wypracować ,wdrażać i monitorować w miarę potrzeb koncepcję pracy przedszkola.

2.      Analizować  wspólnie z rodzicami podejmowane działania wychowawcze.

3.      Systematycznie pozyskiwać opinię na temat pracy placówki.

4.      W miarę możliwości realizować inicjatywę rodziców na rzecz rozwoju  dzieci i przedszkola oraz analizować uzyskane efekty.

5.      W większym zakresie wykorzystywać opinię i udział rodziców w realizacji zadań placówki. 

V.CEL STRATEGICZNY: Doskonalić wewnętrzne zasady funkcjonowania w placówce

ZADANIA DO REALIZACJI:

1.      Rozszerzyć metody i formy współpracy nauczycieli w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów i realizacji zadań placówki.

2.      Doskonalić umiejętności pracy zespołowej nauczycieli

3.      Opracować wewnętrzny sposób przepływu informacji 

VI.CEL STRATEGICZNY: Rozszerzać formy współpracy z instytucjami i organizacjami współdziałającymi z przedszkolem, ze zwróceniem szczególnej uwagi na uzyskiwane efekty.

ZADANIA DO REALIZACJI:

1.      Rozpoznawać potrzeby i zasady środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmować inicjatywy na rzecz wzajemnego rozwoju.

2.      Rozszerzać współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

3.      Promować wśród mieszkańców działania przedszkola. 

V.  MONITORING I OKRESOWA EWALUACJA

Koncepcja pracy przedszkola monitorowana będzie poprzez:

§  analizę podejmowanych działań w formie semestralnych sprawozdań;

§  podsumowanie w formie rocznego sprawozdania;

§  analizę realizacji określonych celów strategicznych po zakończeniu wdrażania koncepcji (3 lata);

§  sprawozdania zespołów nauczycielskich;

§  nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola.

Koncepcja pracy przedszkola  realizowana będzie przez 3 roczne plany pracy.

 

Zadania  i cele do realizacji koncepcji w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu Nr 5 w Łomży

I. Cel strategiczny: Doposażyć w sprzęt plac zabaw i dokonać modernizacji budynku, poprzez pozyskanie środków unijnych przy współpracy z Urzędem Miasta Łomży.

Zadanie:

1.      Rozpocząć realizację podstawowego celu w miarę osiągniętych środków finansowych.

II. Cel strategiczny: Zmodyfikować kierunki pracy opiekuńczo – wychowawczej dostosowując do podstaw programu wychowania przedszkolnego

Zadanie:

1.      Rozpoznawać możliwości psychofizyczne dzieci oraz och sytuację rodzinną.

2.      Wdrażać dzieci do samodzielności i rozwijać ich różnorodną aktywność.

3.      Podejmować działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie zachowań.

4.      Rozszerzać metody i formy współpracy nauczycieli w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów i realizacji zadań placówki.

5.      Okresowo analizować efekty podejmowanych działań wychowawczych i opiekuńczych i w miarę potrzeb dokonywać modyfikacji.

III. Cel strategiczny: Doskonalić umiejętności w zakresie prowadzenia analizy efektów wdrażania postawy programowej.

Zadanie:

1.      Doskonalić umiejętności pracy zespołowej nauczycieli.

2.      Rozszerzać metody i formy współpracy nauczycieli w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów i realizacji zadań placówki.

3.      W większym  zakresie wśród nauczycieli stosować dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami oraz przykładami dobrych praktyk.

IV. Cel strategiczny: Rozszerzać formy i metody współpracy z rodzicami.

Zadanie:

1.      Wspólnie z rodzicami wypracować, wdrażać i monitorować w miarę potrzeb koncepcję pracy przedszkola.

2.      Analizować wspólnie z rodzicami podejmowane działania wychowawcze.

3.      Systematycznie pozyskiwać opinię na temat pracy placówki

4.      W miarę możliwości realizować inicjatywę rodziców na rzecz rozwoju dzieci przedszkola oraz analizować uzyskane efekty.

5.      W większym  zakresie wykorzystywać opinię i udział rodziców w realizacji zadań placówki.

V. Cel  strategiczny: Doskonalić wewnętrzne zasady funkcjonowania w placówce.

Zadanie:

1.      Rozszerzyć metody i formy współpracy nauczycieli w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów i realizacji zadań placówki.

2.      Doskonalić umiejętności pracy zespołowej.

3.      Opracować wewnętrzny sposób przepływu informacji.

VI. Cel strategiczny: Rozszerzać formy współpracy z instytucjami i organizacjami współdziałającymi z przedszkolem, ze zwróceniem szczególnej uwagi na uzyskane efekty.

Zadanie:

1.      Rozpoznawać potrzeby i zasady środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmować inicjatywy na rzecz wzajemnego rozwoju.

2        Rozszerzać współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

1.      Promować wśród mieszkańców działania przedszkola.

 

 

 

 

 

szkola.

Agata Komorowska
cz, 11 grudnia 2014 01:35
Data ostatniej edycji: 2014-12-16 09:58:46

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0