środa, 23 sierpnia 2017 napisz DONOS@
Wyszukiwarka
Wczytanie

„Śródmieście” zobaczy plan

Od ponad 10 lat łomżyńska starówka nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Stary obowiązywał do końca 2003 roku. Tuż przed końcem 2007 roku radni miasta podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania nowego, ale przez niemal 7 lat ta sztuka się nie udała. Okazuje się, że jeszcze przed wyborami samorządowymi mieszkańcy mogą zobaczyć co władze miasta tu planują. Po raz drugi (pierwszy raz było to w 2010 roku) do publicznego wglądu przedstawiono przygotowany przez planistów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia, obszar P1. Dyskusja publiczna nad jego zapisami planowana jest za miesiąc, a uwagi mieszkańcy będą mogli składać do 4 listopada czyli na niespełna 2 tygodnie przed wyborami samorządowymi.

Prace nad planami zagospodarowania śródmieścia, czyli terenów ograniczonych ulicami Polową, Szosą Zambrowską, Sikorskiego, Rybaki, Wiejską, Nowogrodzką i Glogera miały być ukończone do końca sierpnia 2009 roku. Planistom nie udało się dotrzymać tego terminu, nie kilku kolejnych.  W 2010 roku projekt planu po raz pierwszy został wyłożony do wglądu mieszkańcom..., po czym stało się tak, jakby prace wstrzymano na kilka lat. Teraz, w 10 lat po wygaśnięciu starego i niemal 7 lat od decyzji o opracowaniu nowego projekt jest już gotowy do ponownego pokazania go mieszkańcom.
Na początku tego roku, gdy w ratuszu dopytywaliśmy o prace nad planem i przyczyny opóźnień Łukasz Czech przyznawał, że umowa (na opracowanie planu – dop. red.) była aneksowana siedmiokrotnie. Tłumaczył, że kolejne aneksowania umowy wynikały m.in. z konieczności zmiany zagospodarowania terenów w wyniku wydanych pozwoleń na budowę oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu. Zastrzegał, że aneksy te nie niosły dodatkowych kosztów, zmieniano jedynie terminy wykonania zadania.

Można zobaczyć i wnieść uwagi
Teraz prezydent, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, oficjalnie zawiadomił mieszkańców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia, obszar P1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt wyłożony będzie w dniach od 01.10.2014r do 21.10.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Wydział Urbanistyki i Architektury, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 207, w godzinach 10.00-14.00. Już dziś jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.10.2014r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży – sala konferencyjna.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.11.2014 r. Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

170627035826.png
cz
cz, 25 września 2014 10:29
Data ostatniej edycji: 2014-09-25 10:50:40

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0