niedziela, 11 grudnia 2016 napisz DONOS@

Przetarg nieograniczony

na zakup z dostawą samochodu poniżej 3,5 t pogotowie techniczne z podwójną kabiną oraz wywrotem trójstronnym skrzyni.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax. (086) 216 28 13.
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.
Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą samochodu poniżej 3,5 t pogotowie techniczne z podwójną kabiną oraz wywrotem trójstronnym skrzyni.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w formie:
a. papierowej (bezpłatnie) w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23.
b. elektronicznej – ze strony internetowej zamawiającego www.mpwik.4lomza.pl
lub www.mpwik.biplomza.pl
2. Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Kazimierz Dziekoński tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78 w godz. od 7.00 do 15.00.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Termin wykonania zamówienia: 15.04.2014r.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Zamawiający wymaga wniesienie wadium 2.000 zł.
7. Kryterium wyboru ofert jest: cena 100 %
8. Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 w sekretariacie-pokój nr 101.
9. Termin składania ofert upływa 07.03.2014 r. o godz. 10 00
10. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2014 r. o godz. 1030 w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży przy ul. Zjazd 23 w sali Nr 2 na parterze.

mpwik
wt, 25 lutego 2014 13:17
Data ostatniej edycji: 2014-02-25 13:20:35

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0