sobota, 03 grudnia 2016 napisz DONOS@

Przetarg nieograniczony na

dostawę wodomierzy nowych, nadajników impulsów i modułów radiowych do systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz odkupienie wodomierzy używanych (w ramach rozliczenia) i transportem do Zakładu Wodociągów w Łomży.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża,
ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13,

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.
Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy nowych, nadajników impulsów i modułów radiowych do systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz odkupienie wodomierzy używanych (w ramach rozliczenia) i transportem do Zakładu Wodociągów w Łomży.
Szczegółowy zakres został określony w pkt. 3 SIWZ.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w formie:
a) papierowej (bezpłatnie) w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23.
b) elektronicznej – ze strony internetowej zamawiającego www.mpwik.4lomza.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) http://www.mpwik.biplomza.pl
3. Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Antoni Borawski
tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78 wew. 45 w godz. od 7.00 do 15.00.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia: Zgodnie z zamówieniami - wg potrzeb, w ciągu 1 roku od podpisania umowy.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. Kryterium wyboru ofert jest: najniższa wartość łączna brutto - 100 %
10.Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 w sekretariacie-pokój nr 101.
9. Termin składania ofert upływa 12.02.2014 r. o godz. 10:00
10. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2014 r. o godz. 10:30 w Zakładzie Wodociągów budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży przy ul. Zjazd 23 w sali
na I parterze.
12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej;
13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
14. Zamawiający nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej;
15. Zmawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

mpwik
śr, 05 lutego 2014 07:47
Data ostatniej edycji: 2014-02-05 07:50:10

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0