środka, 07 grudnia 2016 napisz DONOS@

Przetarg nieograniczony

na dostawę zabudowy do podwozia samochodu ciężarowego MAN TGS 26.400

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax. (086) 216 28 13

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabudowy z zamontowaniem do podwozia samochodu ciężarowego

3-osiowego MAN TGS 26.400 6x4 BB, będącego w posiadaniu Zamawiającego.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w formie:

a. papierowej (bezpłatnie) w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23.

b. elektronicznej – ze strony internetowej zamawiającego www.mpwik.4lomza.pl lub

www.mpwik.biplomza.pl

2. Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Kazimierz Dziekoński tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78 w godz. od 7.00 do 15.00.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia: 31.03.2014r.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Zamawiający wymaga wniesienie wadium 5.000 zł.

7. Kryterium wyboru ofert jest: cena 100 %

8. Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 w sekretariacie-pokój nr 101.

9. Termin składania ofert upływa 24.01.2014 r. o godz. 10 00

10. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2014 r. o godz. 1030 w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży przy ul. Zjazd 23 w sali Nr 2 na parterze.

mpwik
pt, 10 stycznia 2014 13:22
Data ostatniej edycji: 2014-01-10 13:25:02

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0