piątek, 09 grudnia 2016 napisz DONOS@

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu

nieograniczonym na dostawę oleju napędowego i etyliny Pb 95 dla MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Łomży informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego i etyliny Pb 95 dla MPWiK Sp. z o.o. w Łomży wybrana została oferta:

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Kurpiewski” Jan Kurpiewski

18-400 Łomża, ul. Strusia 9

z ceną 515 975,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, ponieważ spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu w przeprowadzonej ocenie uzyskała najwyższą ilość punktów.

W postępowaniu zgodnie z SIWZ zastosowano tylko jedno kryterium oceny ofert, najniższa cena brutto – 100 %

 

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Kurpiewski” Jan Kurpiewski

Ul. Strusia 9, 18-400 Łomża

100,00

2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Zacharzewski

Al. Legionów 155A, 18-400 Łomża

99,05

3

P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk

Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża

Oferta odrzucona (art.89, ust. 1, pkt. 2 u PZP)

mpwik
śr, 18 grudnia 2013 12:10
Data ostatniej edycji: 2013-12-18 12:12:00

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0