niedziela, 11 grudnia 2016 napisz DONOS@

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę oleju napędowego i etyliny Pb 95 dla MPWiK Sp. z o.o. w Łomży ul. Zjazd 23

 

numer ogłoszenia: 499650 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży , ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2166277, faks 086 2162813.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpwik.4lomza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę oleju napędowego i etyliny Pb 95 dla MPWiK Sp. z o.o. w Łomży ul. Zjazd 23.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do służbowych środków transportowych, sprzętu oraz maszyn i urządzeń będących w użytkowaniu Zamawiającego realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na stacji paliw na terenie miasta Łomża. 2. Stacja paliw winna posiadać: a) minimum dwa stanowiska do jednoczesnego tankowania benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON, b) system kasowo - magazynowy z automatyczną obsługą dystrybutorów paliwowych, c) system monitoringu video stacji wyposażony w urządzenie do archiwizacji danych. Zamawiający dopuszcza możliwość tankowania na innych stacjach paliw Wykonawcy, jeśli będzie to korzystne dla Zamawiającego ze względów logistycznych, organizacyjnych itp. Oferowane paliwa płynne powinny spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2013.1058 j.t.). 3. Przewidywana ilość, którą Zamawiający zamierza zamówić w okresie 12 miesięcy: Przewidywana ilość w litrach: Olej napędowy ON 97 000, Benzyna bezołowiowa Pb 95 1 500 Podane ilości paliw płynnych są wielkościami szacunkowymi - określonymi na podstawie przewidywanego zużycia - służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionego paliwa wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy. 4. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 09132100-4 - benzyna bezołowiowa Pb 95 09134100-8 - olej napędowy ON 5. Pobieranie paliwa będzie polegać na sukcesywnym (uzależnionym od potrzeb) tankowaniu pojazdów do pełnego zbiornika na stacji paliw Wykonawcy przez jego pracownika. 6. W przypadku bezgotówkowych tankowań na stacji paliw na terenie miasta Łomża maksymalna odległość stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego znajdującej się na ul. Zjazd 23 mierzona po najkrótszej, bezpiecznej trasie przejazdu, wyłącznie po drogach utwardzonych, na których nie ma ograniczeń dla ruchu samochodów ciężarowych nie może być większa niż 5km. 7. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do utrzymania ceny zgodnej z ofertą. Zmiana ceny paliwa (w górę i w dół) w stosunku do ceny w ofercie następuje w każdym przypadku: a) zmiany cen w PKN Orlen albo Rafinerii Gdańsk i to w takim samym stosunku do tych zmian jak podany w ofercie, z każdorazowym potwierdzeniem w formie złożonego oświadczenia o wysokości i dacie zmiany ceny i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres : mpwik_iso@hi.pl . Wykonawca zobowiązuje się informowania Zamawiającego na bieżąco, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji, o zmianach wysokości cen u wskazanego producenta oraz datach wprowadzenia tych zmian. Zamawiający zastrzega prawo żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii faktur potwierdzających wiarygodność przedkładanych oświadczeń, a Wykonawca zobowiązany jest do przesłania tego dokumentu w terminie 5 dni od daty otrzymania żądania. b) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. 8. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznej identyfikacji terminu tankowania i ilości pobranego paliwa z pojazdem, poprzez sporządzenie zestawienia ilości, po zakończeniu tygodnia, w którym będą podane następujące informacje identyfikacyjne: a) data przeprowadzenia poszczególnej transakcji, b) numer karty drogowej lub nazwisko osoby pobierającej paliwo, c) numer rejestracyjny pojazdu lub nazwa maszyny, urządzenia, d) rodzaj zatankowanego paliwa, e) ilość zatankowanego paliwa, f) cena jednostkowa paliwa obowiązująca na stacji paliw w dniu tankowania, g) podpis kierowcy. 9. Rozliczenia za faktycznie dokonany przez Zamawiającego zakup paliw dokonywane będą po zakończeniu tygodnia na podstawie faktury VAT, przelewem w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 10. Informacje wymienione w pkt 8 będą dołączane do faktury VAT i generowane przez system obsługujący stacji paliw bez możliwości ingerencji pracownika stacji paliw lub kierującego pojazdem..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 5.000,00 zł w formie gotówki do kasy MPWiK Sp. z o.o. lub na konto bankowe Pekao S.A. nr 58 1240 5282 1111 0000 4896 5695. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi, wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 2. Oświadczenie, że posiadają całodobową stację paliw na ternie miasta Łomża, w promieniu 5 km od bazy MPWiK Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23. Stacja paliw winna posiadać: a) minimum dwa stanowiska do jednoczesnego tankowania benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON, b) system kasowo - magazynowy z automatyczną obsługą dystrybutorów paliwowych, c) system monitoringu video stacji wyposażony w urządzenie do archiwizacji danych. Zamawiający dopuszcza możliwość tankowania na innych stacjach paliw Wykonawcy, jeśli będzie to korzystne dla Zamawiającego ze względów logistycznych, organizacyjnych itp. Oferowane paliwa płynne powinny spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2088 r. Nr. 221 poz. 1441).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Świadectwo jakości oleju napędowego i etyliny Pb 95 2. Kopia faktury zakupu paliwa u producenta (PKN Orlen albo Rafinerii Gdańsk) z ceną jego zakupu obowiązującą w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://mpwik.biplomza.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży ul. Zjazd 23 18-400 Łomża..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągówi Kanalizacji Sp. z o.o., 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 (sekretariat) I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

mpwik
śr, 04 grudnia 2013 11:35
Data ostatniej edycji: 2013-12-04 11:38:23

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0