niedziela, 04 grudnia 2016 napisz DONOS@

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę podwozia samochodu ciężarowego 3 osiowego do współpracy z zabudową hakową o udźwigu haka 20 ton.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax. (086) 216 28 13

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.
Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa podwozia samochodu ciężarowego 3 osiowego do współpracy z zabudową hakową o udźwigu haka 20 ton– 1 sztuki fabrycznie nowego.

 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w formie:
  a. papierowej (bezpłatnie) w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23.
  b. elektronicznej – ze strony internetowej zamawiającego www.mpwik.4lomza.pl lub www.mpwik.biplomza.pl

 3. Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Kazimierz Dziekoński tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78 w godz. od 7.00 do 15.00.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 5. Termin wykonania zamówienia: 31.12.2013r.

 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 7. Zamawiający wymaga wniesienie wadium 5.000 zł.

 8. Kryterium wyboru ofert jest: cena 100 %

 9. Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 w sekretariacie-pokój nr 101.

 10. Termin składania ofert upływa 06.12.2013 r. o godz. 10:00

 11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2013r. o godz. 10:30 w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży przy ul. Zjazd 23 w sali Nr 2 na parterze.

mpwik
wt, 26 listopada 2013 12:30
Data ostatniej edycji: 2013-11-26 12:32:38

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0