środka, 07 grudnia 2016 napisz DONOS@

Przetarg nieograniczony

remont kanału sanitarnego w ul. Mickiewicza w Łomży.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża,
ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13,

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.
Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest „Remont kanału sanitarnego w ul. Mickiewicza w Łomży”.
Szczegółowy zakres został określony w pkt. 3 SIWZ.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w formie:
a) papierowej w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23.
b) elektronicznej – ze strony internetowej zamawiającego www.mpwik.4lomza.pl oraz www.mpwik.biplomza.pl
3. Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Ludwik Chełstowski
tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78 w 37 w godz. od 7.00 do 15.00.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: 31.12.2013 r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Kryterium wyboru ofert jest: najniższa cena brutto -100 %
10.Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka
z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 w sekretariacie-pokój nr 101.
10. Termin składania ofert upływa 4.12.2013 r. o godz. 10 00
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.12.2013 r. o godz. 1030 w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży przy ul. Zjazd 23 w sali Nr 2 na parterze.

mpwik
śr, 20 listopada 2013 14:05
Data ostatniej edycji: 2013-11-20 14:07:18

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0