niedziela, 11 grudnia 2016 napisz DONOS@

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na ubezpieczenie: majątku, prowadzonej działalności oraz OC/AC/NW posiadanych środków transportowych i sprzętu na lata 2014- 2016 MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża,

ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13,

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym Udzielania Zamówień Sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia: majątku i odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności Spółki oraz OC/AC/NW posiadanych środków transportowych i sprzętu na lata 2014-2016.

Szczegółowy zakres został określony w pkt. 3 SIWZ.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w formie:

a) papierowej w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23.

b) elektronicznej – ze strony internetowej zamawiającego www.mpwik.4lomza.pl oraz na stronie www.mpwik.biplomza.pl

3. Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Kazimierz Dziekoński

tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78 w 33 w godz. od 7.00 do 15.00.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: od 1.01.2014 r. do 31.12.2016 r.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryterium wyboru ofert jest: cena -80 % , franszyza i udział własny -20 %

10.Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka

z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 w sekretariacie-pokój nr 101.

10. Termin składania ofert upływa 29.11.2013 r. o godz. 10 00

11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2013 r. o godz. 1030 w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży przy ul. Zjazd 23 w sali Nr 2 na parterze.

 

mpwik
pt, 15 listopada 2013 13:59
Data ostatniej edycji: 2013-11-15 14:15:01

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0