wtorek, 22 sierpnia 2017 napisz DONOS@

ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

cz, 14 grudnia 2006 13:50

wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych.


UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytek ekologiczny "Piaskowa górka"
cz, 14 grudnia 2006 13:42

są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających duże znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów i typów środowisk (naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne "oczka wodne", kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w tym miejsca ich sezonowego przebywania lub rozrodu.
Ta forma ochrony przyrody na szczeblu lokalnym spełnia ważną rolę jako ostoja bioróżnorodności.


STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

cz, 14 grudnia 2006 13:41

to wyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do udostępnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych oraz fragmenty eksploatowanych i nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.
Stanowiskiem dokumentacyjnym może być również miejsce występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt.


POMNIKI PRZYRODY

Aleja lipowa Pniewo-Puchały
cz, 14 grudnia 2006 13:38

to objęte ochroną pojedyncze okazy przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów np. głazy narzutowe, źródła, jaskinie, krzewy, a zwłaszcza bardzo stare, okazałych rozmiarów drzewa.


INDYWIDUALNE FORMY OCHRONY PRZYRODY

wt, 12 grudnia 2006 12:00


Ochrona indywidualna – dotyczy konkretnych tworów przyrodniczych, a należą do nich:
- pomniki przyrody;
- stanowiska dokumentacyjne;
- użytki ekologiczne;
- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
Indywidualne formy ochrony przyrody ustanawiane są w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form ochrony przyrody.


« · 1 · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0